WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1ผบ.ทอ

ผบ.ทอ. เชื่อ ไทยแก้ปัญหาการบินพลเรือนทัน ก่อน FAA ตรวจ 26 ต.ค.นี้

   ผบ.ทอ.เผย นายกฯ รับทราบความก้าวหน้าของทุกฝ่าย ที่ร่วมกันมุ่งมั่นแก้ปัญหาการบินพลเรือน เชื่อ ไทยปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาก่อน FAA ของสหรัฐฯ จะเข้ามาตรวจสอบ 26 ต.ค.นี้ ยันส่วนใหญ่ดำเนินการแล้ว เหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้น

    พล.อ.อ. มณฑล สัชฌุกร โฆษก ศบปพ. กล่าวว่า พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ผบ.ศบปพ.) ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทางด้านการบินพลเรือนของคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ผบ.ศบปพ.) ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

    ผบ.ศบปพ. ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนที่ ศบปพ.ดำเนินการ และได้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือตั้งใจในการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จ

    จากนั้น ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยกรมการบินพลเรือนได้ชี้แจงถึงหัวข้อที่เป็นข้อบกพร่องจำนวน 35 ข้อ ที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) ได้แจ้งให้ประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานที่พร้อมจะแสดงให้เห็นอย่างครบถ้วน โดยในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เหลือเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่เกี่ยวกับระยะเวลา คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนที่คณะของ FAA เดินทางมาตรวจสอบในวันที่ 26 ตุลาคม ที่จะถึงนี้

    อย่างไรก็ตาม สำหรับในห้วงเวลาจากนี้ไป ศบปพ.ได้ขอให้กรมการบินพลเรือน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติต่างๆ ที่จะต้องแสดงให้ FAA พิจารณา รวมถึงขั้นตอนการเตรียมการบรรยายสรุปให้มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเป็นระยะๆ หากพบว่ายังมีสิ่งใดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง ศบปพ.จะได้เข้าไปช่วยแก้ไขได้ทันเวลาที่กำหนด

   ทั้งนี้ ผบ.ศบปพ.ได้กล่าวว่า การเข้ามาตรวจการแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านการบินพลเรือนของ FAA ในครั้งนี้นับว่า มีความสำคัญมาก เพราะหากเราสามารถผ่านการตรวจในครั้งนี้ไปได้ จะส่งผลดีต่อการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป (European Aviation Safty Agency : EASA) ซึ่งกำหนดที่เข้ามาตรวจการแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยตามลำดับต่อไป

      การประชุมในครั้งนี้ใช้เวลาประชุมกว่า 4 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการพิจารณาในรายละเอียดทีละหัวข้อจนได้ข้อยุติ และเลิกประชุมเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น.

ที่มา : www.thairath.co.th

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!