WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

สภาพัฒน์ฯ สศช.

Display # 
สศช. หนี้สินครัวเรือน (ไตรมาสหนึ่ง ปี 2566) ขยายตัวเพิ่มขึ้น และคุณภาพสินเชื่อปรับตัวลดลงเล็กน้อย 29 August 2023 1387
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 29 August 2023 1369
NESDC งานเสวนาข้ามรุ่น : อนาคตประชากรไทย 2023 29 August 2023 1300
GDPvเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.4 (%YoY) 18 February 2023 1728
Government-SE Matching Day สวส. จัดกิจกรรมรัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ดึงวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมออกบูธกว่า 15 องค์กร 26 August 2022 2602
สภาพัฒฯ เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 22 May 2022 6420
สศช.GDP ไตรมาส 4 ปี 64 ขยายตัว 1.9% ​รวมทั้งปี 64 ขยายตัว 1.6% ​คาดปี 65 ขยายตัว 3.5-4.5% 21 February 2022 9377
ดัน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) คาดประกาศใช้ภายใน ต.ค. 65 21 February 2022 9504
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประชาชนต่อร่างแผนฯ 13 ทั่วประเทศ 01 December 2021 5066
สภาพัฒน์ ชี้หนี้ครัวเรือนพุ่งอีก คนว่างงาน-หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น สถานการณ์สำคัญของสังคมไทยในไตรมาส 3 ประจำปี 2564 22 November 2021 9186
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 - 2565 21 November 2021 11885
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 13 ในการประชุมประจำปี 2564 'Mission to Transform : 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย' 23 September 2021 10329
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor: NeEC – Bioeconomy : ศักยภาพ โอกาส และความท้าทาย 21 September 2021 10018
สศช. ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Joint Coordinating Committee: JCC) ครั้งที่ 1/2564 18 September 2021 14445
เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แถลงตัวเลข เศรษฐกิจไทย รวมครึ่งแรกของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 2.0 17 August 2021 3944
สภาพัฒน์ หั่นจีดีพีปี 64 เหลือโต 1.5-2.5% ขณะที่ Q1 จีดีพีติดลบ 2.6% ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 17 May 2021 5115
สภาพัฒน์ เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 10 May 2021 3000
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดเห็นกรอบแผนฯ 13 กลุ่มเฉพาะ ด้านผู้สูงอายุ 11 April 2021 15916
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 07 March 2021 12479
GDP ไตรมาส 4 ปี 2563 -4.2% รวมทั้งปี 2563 -6.1% คาดว่าปี 2564 โต 2.5-3.5% 15 February 2021 11776
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ผ่านระบบประชุมทางไกล 29 November 2020 10379
สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ 'แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน' และ'กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ' 11 November 2020 9663
สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ ‘เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด’ 05 October 2020 6657
สภาพัฒน์ จัดประชุมประจำปี 2563'ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด' เผยผลการพัฒนาครึ่งแผนฯ 12 พร้อมรับมือวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่ 30 September 2020 7394
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2563'ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด' 21 ก.ย. นี้ 20 September 2020 19669

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!