WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

สภาพัฒน์ฯ สศช.

Display # 
GDPvเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.4 (%YoY) 18 February 2023 1295
Government-SE Matching Day สวส. จัดกิจกรรมรัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ดึงวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมออกบูธกว่า 15 องค์กร 26 August 2022 2176
สภาพัฒฯ เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 22 May 2022 5474
สศช.GDP ไตรมาส 4 ปี 64 ขยายตัว 1.9% ​รวมทั้งปี 64 ขยายตัว 1.6% ​คาดปี 65 ขยายตัว 3.5-4.5% 21 February 2022 8752
ดัน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) คาดประกาศใช้ภายใน ต.ค. 65 21 February 2022 8898
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประชาชนต่อร่างแผนฯ 13 ทั่วประเทศ 01 December 2021 4538
สภาพัฒน์ ชี้หนี้ครัวเรือนพุ่งอีก คนว่างงาน-หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น สถานการณ์สำคัญของสังคมไทยในไตรมาส 3 ประจำปี 2564 22 November 2021 8679
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 - 2565 21 November 2021 11417
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 13 ในการประชุมประจำปี 2564 'Mission to Transform : 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย' 23 September 2021 10061
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor: NeEC – Bioeconomy : ศักยภาพ โอกาส และความท้าทาย 21 September 2021 9591
สศช. ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Joint Coordinating Committee: JCC) ครั้งที่ 1/2564 18 September 2021 14249
เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แถลงตัวเลข เศรษฐกิจไทย รวมครึ่งแรกของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 2.0 17 August 2021 3890
สภาพัฒน์ หั่นจีดีพีปี 64 เหลือโต 1.5-2.5% ขณะที่ Q1 จีดีพีติดลบ 2.6% ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 17 May 2021 5025
สภาพัฒน์ เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 10 May 2021 2931
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดเห็นกรอบแผนฯ 13 กลุ่มเฉพาะ ด้านผู้สูงอายุ 11 April 2021 15779
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 07 March 2021 12355
GDP ไตรมาส 4 ปี 2563 -4.2% รวมทั้งปี 2563 -6.1% คาดว่าปี 2564 โต 2.5-3.5% 15 February 2021 11599
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ผ่านระบบประชุมทางไกล 29 November 2020 10301
สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ 'แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน' และ'กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ' 11 November 2020 9594
สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ ‘เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด’ 05 October 2020 6595
สภาพัฒน์ จัดประชุมประจำปี 2563'ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด' เผยผลการพัฒนาครึ่งแผนฯ 12 พร้อมรับมือวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่ 30 September 2020 7330
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2563'ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด' 21 ก.ย. นี้ 20 September 2020 19595
สภาพัฒน์ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท 17 September 2020 9137
สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 23 August 2020 6934
สศช. จัดประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ครั้งที่ 1 'การพัฒนาเกษตรยั่งยืน' 23 August 2020 6969

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!