WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

สภาพัฒน์ฯ สศช.

Display # 
‘สศช.’เผยเศรษฐกิจไตรมาส 1/67 ขยายตัว 1.5% หั่นคาดการณ์ GDP ทั้งปีเหลือ 2-3% 21 May 2024 5914
สภาพัฒน์ฯ แถลง GDP จีดีพีไตรมาส 3/66 ขยายตัว 1.5% ส่งออกติดลบ 3.1% รวม 9 เดือนแรกขยายตัว 1.9 % คาดทั้งปี 2566 เติบโต 2.5% ปี 67 ขยายตัวได้ 2.7-3.7% 20 November 2023 7705
สศช. หนี้สินครัวเรือน (ไตรมาสหนึ่ง ปี 2566) ขยายตัวเพิ่มขึ้น และคุณภาพสินเชื่อปรับตัวลดลงเล็กน้อย 29 August 2023 8008
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 29 August 2023 7927
NESDC งานเสวนาข้ามรุ่น : อนาคตประชากรไทย 2023 29 August 2023 7875
GDPvเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.4 (%YoY) 18 February 2023 2226
Government-SE Matching Day สวส. จัดกิจกรรมรัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ดึงวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมออกบูธกว่า 15 องค์กร 26 August 2022 2864
สภาพัฒฯ เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 22 May 2022 7027
สศช.GDP ไตรมาส 4 ปี 64 ขยายตัว 1.9% ​รวมทั้งปี 64 ขยายตัว 1.6% ​คาดปี 65 ขยายตัว 3.5-4.5% 21 February 2022 9806
ดัน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) คาดประกาศใช้ภายใน ต.ค. 65 21 February 2022 9980
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประชาชนต่อร่างแผนฯ 13 ทั่วประเทศ 01 December 2021 5430
สภาพัฒน์ ชี้หนี้ครัวเรือนพุ่งอีก คนว่างงาน-หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น สถานการณ์สำคัญของสังคมไทยในไตรมาส 3 ประจำปี 2564 22 November 2021 9549
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 - 2565 21 November 2021 12340
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 13 ในการประชุมประจำปี 2564 'Mission to Transform : 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย' 23 September 2021 10472
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor: NeEC – Bioeconomy : ศักยภาพ โอกาส และความท้าทาย 21 September 2021 10156
สศช. ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Joint Coordinating Committee: JCC) ครั้งที่ 1/2564 18 September 2021 14737
เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แถลงตัวเลข เศรษฐกิจไทย รวมครึ่งแรกของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 2.0 17 August 2021 4011
สภาพัฒน์ หั่นจีดีพีปี 64 เหลือโต 1.5-2.5% ขณะที่ Q1 จีดีพีติดลบ 2.6% ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 17 May 2021 5199
สภาพัฒน์ เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 10 May 2021 3061
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดเห็นกรอบแผนฯ 13 กลุ่มเฉพาะ ด้านผู้สูงอายุ 11 April 2021 16032
สภาพัฒน์ จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 07 March 2021 12581
GDP ไตรมาส 4 ปี 2563 -4.2% รวมทั้งปี 2563 -6.1% คาดว่าปี 2564 โต 2.5-3.5% 15 February 2021 11951
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ผ่านระบบประชุมทางไกล 29 November 2020 10456
สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ 'แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน' และ'กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ' 11 November 2020 9730
สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ ‘เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด’ 05 October 2020 6724

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!