WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1NESDC

NESDC งานเสวนาข้ามรุ่น : อนาคตประชากรไทย 2023

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสายงานสังคม ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA ประจำประเทศไทย ได้จัดงานเสวนาข้ามรุ่น : อนาคตประชากรไทย ณ TK Park @ Central World เพื่อสร้างพื้นที่ในการรับฟัง แสดงความคิดเห็น และร่วมถกประเด็นเชิงลึกต่อความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาประชากรอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ มีหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งในสถานที่จัดงานกว่า 100 ท่าน และรับชมผ่านระบบออนไลน์ มากกว่า 1,200 ครั้ง

ภายในงานฯ ได้รับเกียรติจาก คุณพลวุฒิ สงสกุล จากรายการ The Standard เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาวสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน โดยมีนางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอมุมมอง'การขับเคลื่อน และช่องว่างการดำเนินงานของแผนพัฒนาประชากร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว'

โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประชากรฯ ภายใต้แนวคิด 'เกิดดี อยู่ดี แก่ดี' ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเกิด การสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ ระบบที่เอื้อต่อการมีบุตร การยกระดับผลิตภาพประชากร การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพกับคนทุกกลุ่มวัย และการบริหารจัดการด้านการย้ายถิ่น

โดยนำเสนอช่องว่างสำคัญที่ต้องร่วมกันผลักดันต่อไป อาทิ การ unlock ครอบครัวที่'ไม่อยาก ไม่พร้อม ไม่สามารถ (มีบุตร) การพัฒนาคนมีปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนสะสมเป็นปัญหาเรื้อรังในระยะต่อมาของช่วงชีวิต การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะดียังไม่ทั่วถึง

จากนั้นเข้าสู่ช่วงการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง การขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ในมิติต่างๆ ความสำเร็จ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ช่องว่างในการดำเนินงาน โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้นำทางความคิด (Influencers) จาก 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็กและวัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ

คุณธญานี เจริญกุล หรือน้องนิ้ง เยาวชนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง กล่าวถึง ความสำคัญของระบบการศึกษาที่ต้องทำให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพ โดยเสนอให้มีการปรับหลักสูตรจากที่ปัจจุบันยังคงเป็นแบบรวมศูนย์ เปรียบเหมือนการตัดเสื้อโหลให้ทุกคนใส่เหมือนๆ กัน ภาครัฐจึงควรมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ค้นหา ทดลอง และค้นพบศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตและได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่ตนเองเก่ง/ถนัด มีความสุข และพร้อมสำหรับตลาดแรงงานและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คุณซีเค เจิง CEO of Fastwork.co หยิบยกประเด็นเร่งด่วน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ กลับไปทำงานในบ้านเกิด และจะส่งผลดีต่อความเจริญทางเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่และประเทศ และ 2. การพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่คนทั่วโลกต้องการ

นอกจากนี้ ควรพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และกำหนดเป็นทิศทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชัดเจน อาทิ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน E-sport  อีกทั้ง สนับสนุนงานลักษณะใหม่ๆ โดยเฉพาะงานฟรีแลนซ์ที่เป็นอีกหนึ่งกลไกในการลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ และยังเป็นแหล่งงานที่ทลายข้อจำกัดในเรื่องเวลา อายุ และความพิการ

คุณประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัย กล่าวถึง ความแตกต่างทางความคิดของสังคมหลายช่วงวัย และการเชื่อมโยงคนต่างวัยในสังคม โดยเห็นว่า ควรสร้างความเข้าใจว่าสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่มสูงวัย แต่ส่งผลต่อคนวัยอื่นด้วย ทั้งในแง่ระบบการดูแลของสมาชิกภายในครอบครัว แต่ในอีกมุมหนึ่ง ยังสามารถนำจุดแข็งจากวัยที่แตกต่างมาพัฒนาต่อยอดร่วมกันได้ อาทิ การที่คนรุ่นใหม่สร้างสตอรี่ให้กับภูมิปัญญาของคนรุ่นพ่อแม่และนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าที่น่าสนใจ  หรือการสูงวัยอย่างมีคุณภาพต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ช่วงต้น ซึ่งตรงจุดนี้นโยบายภาครัฐสำหรับกลุ่มคน 45-50 ปี อาจยังมีไม่มากนัก 

ต่อจากนั้น คุณพลวุฒิ สงสกุล ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความฝันของประเทศไทย หรือ Thailand Dream โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ การสร้างห้องเรียนที่ไม่น่าเบื่อ ระบบการศึกษาที่ทำให้เด็กสามารถค้นพบตัวเอง ความเห็นอกเห็นใจระหว่างคนวัยต่าง ๆ การลดช่องว่างหรือความแตกต่างทางความคิดระหว่าง พ่อ แม่ และลูก

บนฐานการฟังและการแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ ระบบหลักประกันทางสังคมที่นำไปสู่การแก่ดีและตายดี ความมั่งคั่งแบบไม่กระจุกโดยนำจุดแข็งของแต่ละพื้นที่มาต่อยอด การมีพื้นที่สาธารณะที่สร้างความแข็งแรงทั้งกาย ใจ และเศรษฐกิจ โดยหลังจากนี้ สภาพัฒน์ และ UNFPA ประจำประเทศไทย จะร่วมกันจัดงานเพื่อระดมความคิดเห็นในรูปแบบซีรีส์ แบ่งตามประเด็นของแต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นก้าวย่างสำคัญในการร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดการจัดงานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆ ของงานเสวนาข้ามรุ่น : อนาคตประชากรไทย 2023 ย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสภาพัฒน์ และ Facebook ของ UNFPA Thailand กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

 

Link เอกสารประกอบ https://drive.google.com/file/d/1pWksLZ3g2o2hFfj3X2Xrh98ZBk9A45a8/view?usp=sharing

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!