WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

3712 DOA

กรมวิชาการเกษตร จับมือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และ กรมศุลกากร เดินหน้าเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร พัฒนาระบบการบริการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิให้มีความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการส่งออก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก กับ กระทรวงคมนาคม เพื่อจัดเตรียมโครงการจัดตั้ง สถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตร และสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ หรือ Perishable Premium Lane (PPL) และพื้นที่ให้บริการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เข้าตรวจติดตามความคืบหน้า และประชุมหารือร่วมกับนายสุวิทัต วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายพาณิชย์) นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย และ ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ซึ่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายฯ เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารคลังสินค้า 4 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไปสู่ประเทศปลายทาง มักจะเกิดความเสียหาย เนื่องจากสินค้าเกษตรมีความอ่อนไหวและเน่าเสียง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้ง 2 กระทรวง จึงได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง One Stop Service เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าเกษตรตามกระบวนการส่งออก ซึ่งเดิมกระจายไปหลายจุด ให้มารวมในที่เดียว โดยศูนย์ดังกล่าวได้นำความต้องการของประเทศคู่ค้ามาเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อลดปัญหาสินค้าเน่าเสียและถูกปฏิเสธจากประเทศปลายทาง โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายสู่ตลาด ตลอดจนเป็น ศูนย์กลางธุรกิจการบินและการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เบื้องต้นนำร่องจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ด่านสุวรรณภูมิ

          อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมพร้อม แนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ที่อาคาร 4 ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งสำหรับ 2 จุดตรวจบริการ ณ จุดตรวจคลังสินค้าการบินไทย และ คลังสินค้า BFS จะยังคงเปิดให้บริการควบคู่กัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าการส่งออก พืช ผัก ผลไม้ ออกสู่ตลาดโลก และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ โดยในปี 2565 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 70,262 ฉบับ โดยมี กล้วยไม้ ข้าวโพดฝักอ่อน ขิง ใบพลู หน่อไม้ฝรั่ง พริกขี้หนู ทุเรียน มะม่วง มังคุด มะพร้าวอ่อน แก้วมังกร เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ” 

 

 

A3712

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!