WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 แผนป้องกัน

พาณิชย์ ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแผนสกัดสินค้าปลอม ทั้งออฟไลน์-ออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแผนป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่อาจจะสูงขึ้น หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเข้ามาไทยมากขึ้น เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวังย่านการค้าสำคัญ สกัดการนำเข้าบริเวณชายแดน พร้อมเกาะติดและจัดการการใช้ช่องทางออนไลน์ขายสินค้าละเมิด โชว์ผลงานปี 65 จับ 5,827 คดี ของกลาง 2.3 ล้านชิ้น มูลค่าเสียหายกว่า 1 พันล้าน 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หารือถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรับมือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และป้องกันผู้บริโภคจากอันตรายในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน

“การประชุมนี้ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้น หลังโควิด-19 คลี่คลาย และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยเพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันลงพื้นที่ตรวจสอบ และเฝ้าระวังในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญ และร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดบริเวณชายแดนและด่านด้วย”

ส่วนการละเมิดช่องทางออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะมีการประสานความร่วมมือในการสืบสวน จับกุมผู้กระทำละเมิดที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ 

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา ผลงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ไม่มีรายชื่อย่านการค้าหรือตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏอยู่ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) ซึ่งเป็นผลจากการที่กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ

โดยปี 2565 มีการจับกุมและดําเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจํานวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!