WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

สำเภา นาวาทอง

กรมเจรจาฯ เจ๋ง! คว้ารางวัล ‘สำเภา-นาวาทอง’ หน่วยงานดีเด่นระดับกรม ประจำปี 66

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เจ๋ง! เป็น 1 ในสุดยอดหน่วยงานภาครัฐระดับกรม รับรางวัล ‘สำเภา-นาวาทอง’ ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หลังเดินหน้าการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

        นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัล 'สำเภา-นาวาทอง'ระดับกรม ประจำปี 2566 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า กรมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการอำนวยความสะดวกการค้า ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ภาคธุรกิจ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม   

ทั้งนี้ กรมมีภารกิจหลักในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) จึงเน้นการทำงานด้านการขับเคลื่อนการเจรจา FTA โดยเปิดให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วม และมุ่งเป้าให้การเจรจาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และกรมยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลการเจรจาให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสู่การเป็นหน่วยงานราชการ 4.0 จึงได้เน้นการขับเคลื่อน 3 ด้าน คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ การเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานของกรม และการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ที่ผ่านมา กรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกรม ทั้งด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลการค้าที่สำคัญ เพื่อให้ทีมเจรจาของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและภาษีศุลกากรของคู่เจรจา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นางอรมนกล่าว

         อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณบุคลากรของกรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยกรมมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะพัฒนางานการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้รับบริการให้มากที่สุดต่อไป

สำหรับ การมอบรางวัล 'สำเภา-นาวาทอง' ประจำปี 2566 ได้มีมอบรางวัลรวม 4 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลหน่วยงานระดับกระทรวง จำนวน 6 หน่วยงาน 2.รางวัลหน่วยงานระดับกรมจำนวน 16 หน่วยงาน 3.รางวัลหน่วยงานระดับกระบวนงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และ 4.รางวัลหน่วยงานระดับภูมิภาค จำนวน 13 หน่วยงาน

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลหน่วยงานระดับกระทรวง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลหน่วยงานระดับกรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี และชัยภูมิ ได้รางวัลหน่วยงานระดับ

 

Click Donate Support Web 

 

 Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!