WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

อัปเกรด FTA

กรมเจรจาฯ นำผลอัปเกรด FTA อาเซียน-ออสซี-กีวี ชี้แจงทุกภาคส่วน ยันไทยได้ประโยชน์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนา นำผลเจรจาอัปเกรด FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ชี้แจงให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และผู้สนใจได้รับทราบ ชี้ไทยได้ประโยชน์ ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุน SMEs การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส พร้อมแนะผู้ประกอบการให้ความสำคัญประเด็นสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอน ลุย BCG ก่อนรวบรวมผล นำเสนอ ครม.อนุมัติไทยไปลงนาม

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.จณัญญา บัณฑุกุล ผู้อำนวยการสำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง 'อัปเกรด FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

ยกระดับการค้าไทยสู่ตลาดโลก'ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และผู้สนใจ ได้รับทราบผลการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 และได้เริ่มมีการเจรจาเพื่อทบทวนและปรับปรุงความตกลงเมื่อปี 2564 ซึ่งต่อมาหาข้อสรุปการเจรจาได้สำเร็จในปลายปี 2565

         น.ส.จณัญญา กล่าวว่า ความตกลง AANZFTA ฉบับปรับปรุงใหม่ เกิดประโยชน์กับไทยในหลายด้าน โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มประเด็นการค้าใหม่ ๆ ที่สอดรับกับบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ด้วย เช่น การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐให้มีความโปร่งใสและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

         ส่วนสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจกับประเด็นใหม่ ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุน SMEs การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทั้งเศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก รวมถึงยกระดับมาตรฐานและสุขอนามัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และรับมือกับการค้าในปัจจุบันและอนาคต

         “กรมมีแผนที่จะนำผลการเจรจาอัปเกรดความตกลง AANZFTA ผนวกกับความเห็นที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ เสนอให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ไทยไปร่วมลงนามความตกลง AANZFTA ฉบับปรับปรุงต่อไป”น.ส.จณัญญากล่าว

ปัจจุบันมีสมาชิก 6 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงฉบับปรับปรุงแล้ว ยังเหลือไทย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมา และ สปป.ลาว ที่จะต้องเร่งลงนามความตกลงดังกล่าว

และหลังจากการลงนามแล้ว จะเป็นขั้นตอนการให้สัตยาบันความตกลง ซึ่งจะขึ้นกับการดำเนินกระบวนการภายในของแต่ละประเทศสมาชิก โดยในส่วนของไทย จะต้องเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันความตกลงของไทย ซึ่งความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 4 ประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ให้สัตยาบันแล้ว

 

Click Donate Support Web

 

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!