WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

10รายการจับตา

พาณิชย์ เปิดยื่นตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าเฝ้าระวังออนไลน์ พร้อมเพิ่ม 10 รายการจับตาไปสหรัฐฯ

กรมการค้าต่างประเทศปรับปรุงรูปแบบการยื่นคำขอตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าเฝ้าระวัง จากการยื่นผ่านออีเมลเป็นผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมเพิ่มเติมรายการสินค้าเฝ้าระวังไปสหรัฐฯ อีก 10 รายการ รวม 58 รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบัน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ยกระดับการให้บริการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับรายการสินค้าเฝ้าระวัง ผ่านทางระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (ROVERs Plus) เต็มรูปแบบ โดยผู้ส่งออกสามารถยื่นคำขอและรับผลการตรวจถิ่นกำเนิดทางออนไลน์ผ่านระบบ ROVERs Plus เพื่อใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Form CO ทั่วไป) จากเดิมที่ต้องยื่นผ่านอีเมล ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ปรับลดขั้นตอนการยื่นคำขอ และตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับผู้ส่งออกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมยังได้ออกประกาศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ.2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติ ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวัง และเพิ่มเติมรายการสินค้า

สำหรับ การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1.ท่อเหล็ก 2.ลวดและเคเบิลทำจากอลูมิเนียม 3.ล้อรถ 4.ส่วนประกอบรถ 5.ใบเลื่อย 6.พื้นไม้ 7.ผลิตภัณฑ์จากหินควอตซ์ 8.ไม้แขวนเสื้อ 9.สปริงด้านใน และ 10.ผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน ส่งผลให้ปัจจุบันมีรายการสินค้าเฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น 58 รายการ

ขณะเดียวกัน กรมได้มีการประสานความร่วมมือกับศุลกากรประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            สำหรับผู้ประกอบการ สามารถตรวจสอบขั้นตอนวิธีการยื่นคำขอ และรายการสินค้าเฝ้าระวังที่ต้องยื่นตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าทั้ง 58 รายการ ได้ที่ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4808 และ 0 2547 5132 หรืออีเมล dft.postverify.co@moc.go.th

 10จับตา

คต. เปิดยื่นคำขอตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าเฝ้าระวังฯ ผ่านทางระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ (ROVERs Plus) พร้อมเพิ่มความเข้มงวดรายการสินค้าไปสหรัฐฯ อีก 10 รายการ

กรมการค้าต่างประเทศ ปรับปรุงรูปแบบการยื่นคำขอตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าเฝ้าระวัง จากการยื่นผ่าน E-mail เป็นผ่านระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก และเพิ่มเติมรายการสินค้าเฝ้าระวังไปสหรัฐฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบัน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า คต. ได้ยกระดับการให้บริการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับรายการสินค้าเฝ้าระวัง ผ่านทางระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (ROVERs Plus) เต็มรูปแบบ โดยผู้ส่งออกสามารถยื่นคำขอและรับผลการตรวจถิ่นกำเนิดผ่านระบบ ROVERs Plus เพื่อใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Form CO ทั่วไป) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ปรับลดขั้นตอนการยื่นคำขอฯ และตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับผู้ส่งออกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คต. ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติฯ ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวัง และเพิ่มเติมรายการสินค้า

สำหรับ การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ (1) ท่อเหล็ก (2) ลวดและเคเบิลทำจากอลูมิเนียม (3) ล้อรถ (4) ส่วนประกอบรถ (5) ใบเลื่อย (6) พื้นไม้ (7) ผลิตภัณฑ์จากหินควอตซ์ (8) ไม้แขวนเสื้อ (9) สปริงด้านใน และ (10) ผลิตภัณฑ์จากไม้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีรายการสินค้าเฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น 58 รายการ ทั้งนี้ คต. ได้มีการประสานความร่วมมือกับศุลกากรประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบขั้นตอนวิธีการยื่นคำขอ และรายการสินค้าเฝ้าระวังที่ต้องยื่นตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าทั้ง 58 รายการ ได้ที่ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

สำหรับ สินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) หรือ scan QR code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4808 และ 0 2547 5132 หรืออีเมล dft.postverify.co@moc.go.th

 

Click Donate Support Web  

SME 720x100 66

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TVI 720x100

gen 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!