WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 รณรงค์พูลพิพัฒน์ r

พาณิชย์ เปิดฟังความเห็น ออกประกาศยกเว้น’รถยนต์โบราณ’ นำเข้าประเทศได้

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่. ...) พ.ศ. ... กำหนดข้อยกเว้นให้รถยนต์โบราณ ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด สามารถนำเข้ามาได้ เพื่อส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ

    นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่. ...) พ.ศ. ...

โดยกำหนดข้อยกเว้นให้รถยนต์ใช้แล้วพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.03 ที่เป็นรถยนต์โบราณ (Classic Cars) เฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้น ไม่รวมรถจักรยานยนต์และรถอื่น ๆ ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยจะช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับรถยนต์โบราณ เช่น การประกวดรถยนต์โบราณ การจัดแสดงนิทรรศการรถยนต์โบราณ การจัดขบวนคาราวานรถยนต์โบราณ เป็นต้น และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ

      ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตหรือบูรณะ (Restoration) รถยนต์โบราณในประเทศ และส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางรถยนต์โบราณของภูมิภาค มุ่งสู่แหล่งวัฒนธรรมการเป็นศูนย์อนุรักษ์รถยนต์โบราณในการซื้อขายจัดแสดงและการซ่อมบำรุง 

      สำหรับ การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2567 ที่เห็นชอบในหลักการของมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

      ก่อนหน้านี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562 ได้ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ส่วน (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ ยังคงคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยหลักการนำเข้ารถยนต์โบราณดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มิ.ย.2567 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!