WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

มันสมองพาณิชย์

สุชาติ ยก สนค. มันสมองพาณิชย์ ขอเร่งงาน 5 ด้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า

สุชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายทำงานให้กับ สนค. ขอเป็นหน่วยงานมันสมอง ทำหน้าที่วิเคราะห์ ให้ข้อมูล และสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน

พร้อมมอบเร่งงาน 5 ด้าน สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในนอกพาณิชย์ วิเคราะห์ดันส่งออกสินค้าระดับรอง เจาะลึกข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริม SME เกษตรกร และร่วมมือหน่วยงานอื่นปัญหาเดือดร้อน ปากท้อง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน ว่า ได้รับรายงานจากนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการ สนค. ว่า สนค. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการชี้นำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทย

โดยบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ ศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ต่างๆ และมาตราการทางการค้าที่สำคัญ จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางการค้าเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ในด้านต่างๆ

“สนค. ถือเป็นหน่วยงานวิชาการ และเป็นหน่วยงานมันสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญมากในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า จึงขอให้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจจริง ดูแลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป”นายสุชาติกล่าว

สำหรับ แนวทางในการทำงาน ขอให้ สนค. ดำเนินการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบายรัฐบาล และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะต้องช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงภาคเอกชน

2.วิเคราะห์แนวทางการผลักดันการส่งออกสินค้าระดับรอง สู่การส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะการส่งออกยังกระจุกตัวอยู่แค่บางสินค้า โดย สนค. ต้องศึกษาแนวทาง หรือกลยุทธ์การผลักดันสินค้าระดับรอง

3.มุ่งเน้นเจาะลึกการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงรุกด้านเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่างๆ ให้สอดคล้องและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของภาคธุรกิจและประชาชน

4.การส่งเสริม SME และเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้ส่งออกได้มากขึ้น และศึกษาการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่

5.ยกระดับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปากท้องของประชาชน 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!