WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

MSPowerBIฟรี

พาณิชย์ ชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ อบรมใช้โปรแกรม MS Power BI ฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ข้อมูลในองค์กรมาทำรายงานอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม MS Power BI วันที่ 9-10 ก.ค.นี้ เชิญผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมอบรม เปิดรับสมัครเพียง 100 คนเท่านั้น งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ข้อมูลในองค์กรมาทำรายงานอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม MS Power BI” ณ โรงแรมคูณ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.2567 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงมีความรู้

และสามารถนำเอาเทคโนโลยีไปจัดทำรายงานได้แบบมืออาชีพ และคาดหวังว่าเมื่อจบหลักสูตรทั้ง 2 วันแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและองค์กรของตัวเองได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และสร้างความยั่งยืนต่อธุรกิจ

สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มาจากกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระหว่างการฝึกอบรมตลอดทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยี BI (Business Intelligence)

และประโยชน์ของข้อมูลที่มีในองค์กรมาช่วยในการบริหารจัดการ เช่น ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านงานบุคคล และด้านงานขาย รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลในการทำรายงานอัจฉริยะ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการทำรายงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop จากข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ข้อมูลงานบุคคล ข้อมูลงานขาย เป็นต้น

    ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955, สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เนื่องจากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภท

ครอบคลุมการผลิต การค้า การบริการ ทั้งของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วต้องใช้บริการด้านโลจิสติกส์ เข้ามาช่วยส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

    ปัจจุบัน มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลในประเทศไทยอยู่จำนวน 35,394 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2567) ซึ่งกำลังดำเนินธุรกิจและแข่งขันอยู่ในโลกยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จำเป็นต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาช่วยในการวิเคราะห์และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!