WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5403 NHA

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับบริหารอาคารเช่า

          การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ เป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาของการเคหะแห่งชาติสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER 1615

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ได้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาคารเช่าที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี ณ ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีโครงการอาคารเช่ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 70,000 หน่วย และมีความประสงค์จะให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแล้วเสร็จ จำนวน 75 โครงการกว่า 34,000 หน่วย 

          เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารเช่า เกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการ การเคหะแห่งชาติจึงได้ประกาศจัดหาผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้บริหารอาคารเช่าเหมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจจดทะเบียนขึ้นเป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาของการเคหะแห่งชาติ สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่ ฝ่ายทรัพย์สินและอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ภายในเวลาทำการ 

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2351 6751 หรือ เว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ http://www.nha.co.th/ หรือ Call Center 1615

 

 

5403

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!