WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 1538 รพสัตว์ทองหล่อ

รพ.สัตว์ทองหล่อ เซ็น MOU ม.ศิลปากร – สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านสัตวศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสัตว์เลี้ยง

          บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด โดย สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม Royal Hall ชั้น 6 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พระราม 9 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการโดยสร้างหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะการทำงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมและเตรียมบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งทักษะด้านวิชาการ การปฏิบัติ และ Soft Skill ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับสัตว์ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสัตว์เลี้ยง 

          ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนางานทางด้านการศึกษาโดยการสร้างหลักสูตรในรูปแบบ Work- Based Learning (WBL) ที่ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ซึ่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” เป็นทั้งอาจารย์และพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาร่วมกับ “คณาจารย์หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์” ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 เทอมในชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในลักษณะงานและพร้อมปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทางด้านสัตว์เลี้ยงที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า ในส่วนโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อพร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการทั้งการร่างหลักสูตร การสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

          ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดเวลา การร่วมมือกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ย่อมส่งผลดีกับบริษัท ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเป็นหนึ่งในสถานประกอบการชั้นนำทางด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับประเทศที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนดังกล่าว

 
 
A1538

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!