WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

8786 AIS

AIS ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ส่งต่อหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เสริมภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้สูงวัย เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2566

          นางสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ กลุ่มผู้สูงวัยมีการใช้สื่อโซเชียลในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น เพื่อหาข้อมูลข่าวสาร พบปะเพื่อนฝูง และซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งหากมีการใช้อย่างไม่รู้เท่าทัน อาจเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงได้อย่างง่ายดาย เห็นได้จากผลการศึกษา “ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล” หรือ Thailand Cyber Wellness Index (TCWI) จากความร่วมมือระหว่าง AIS อุ่นใจ CYBER, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนักวิชาการจากหลากหลายสาขา ที่รายงานว่า คนไทยที่ถือเป็นผู้สูงวัย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีระดับสุขภาวะดิจิทัลอยู่ที่ 0.28 เมื่อเทียบกับกลุ่มวัยอื่นๆ ที่อยู่ในระดับพื้นฐาน 0.5 ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นอีกกลุ่มสำคัญที่ต้องเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจให้สามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ โดยทักษะดังกล่าว ประกอบไปด้วย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ทั้งการรู้เท่าทันดิจิทัล การสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนดิจิทัล การเข้าใจสิทธิทางดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล และการแสดงความสัมพันธ์ทางดิจิทัล เพื่อยกระดับดัชนีสุขภาวะดิจิทัลของกลุ่มผู้สูงอายุให้อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นต่อไป”

          ทั้งนี้จากข้อมูลของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือตำรวจไซเบอร์ พบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการแจ้งความทางออนไลน์สูงถึง 296,243 เรื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ 40,000 ล้านบาท โดยมูลค่าความเสียหายมากถึง 30,000 ล้านบาท เป็นคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นเยอะที่สุด และมีการเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุขึ้นไป โดยมูลค่าความเสียหายรวมกว่าพันล้านบาท

          “ด้วยความห่วงใยและใส่ใจในสังคมผู้สูงอายุ วันนี้ AIS จึงได้ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ สุขภาวะดิจิทัล, การจัดการความเป็นส่วนตัวและการจัดการสิทธิ์แบบมีส่วนร่วม, การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล และการจัดการร่องรอยทางไซเบอร์ พร้อมส่งต่อทักษะดิจิทัลให้แก่สมาชิกผู้สูงวัยในกลุ่มสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความรู้เท่าทัน มีความรอบคอบในการใช้สื่อออนไลน์ และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีในสังคมผู้สูงวัยต่อไป” 

 

 

A8786

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!