WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11382 NEC Ichiro Kurihara

NEC Corporation ร่วมมือกนอ. เดินหน้าโครงการระบบเฝ้าติดตามการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง

          NEC Corporation (Thailand) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประสพความสำเร็จในการติดตั้งและส่งมอบ โครงการระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมแบบ Real-Time ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อใช้ในการติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อกำเนิดถึงผู้รับกำจัด ลดความเสี่ยงจากกากอุตสาหกรรมไม่ให้หลุดออกจากระบบขนย้ายและจัดการ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม สอดรับเทรนด์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular และ Green Economy) 

          จากประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” ที่นำหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2566 พร้อมเตือนผู้ก่อกำเนิดของเสียและผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย ต้องรายงานการจัดการของเสียภายในกำหนด ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

          มร. อิชิโร คูริฮาระ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Mr. Ichiro Kurihara, President of NEC Corporation (Thailand) Ltd.) กล่าวว่า NEC ได้ออกแบบโครงสร้างและระบบที่สามารถช่วยรองรับภาคอุตสาหกรรมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนให้สามารถบริหารและจัดการ รวมถึงติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรม หรือขยะและสิ่งเหลือใช้ ที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม โดยที่ระบบนี้จะมีความสามารถติดตามและเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งอย่างผิดกฎหมาย โดยอาศัยเทคโนโลยียุคใหม่และความเชี่ยวชาญของ NEC ในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ลดการลักลอบทิ้งแบบผิดกฎหมาย รวมทั้งการเก็บข้อมูลการเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อการบริหารจัดการในอนาคต ด้วยโซลูชันและความเชี่ยวชาญในระบบบริหารและจัดการข้อมูลอย่างครบวงจร เพื่อความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย

          “โดยเบื้องหลังของระบบติดตามกากอุตสาหกรรมนี้ นอกจากการนำเอาความเชี่ยวชาญของ NEC ในโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม มาออกแบบระบบฐานข้อมูล การอนุญาต รวมถึงระบบติดตามการเคลื่อนไหวแบบ Real time แล้ว บริษัทฯ ยังนำเอาความเชี่ยวชาญทางด้าน Sustainability หรือการจัดการอย่างยั่งยืนมาใช้ เพื่อให้ระบบดังกล่าว สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนควบคู่กันอีกด้วย” มร. อิชิโร คูริฮาระ เผย

 

11382 NEC

 

          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดเผยว่า กนอ. มีแนวคิดและเริ่มพัฒนาระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมแบบ Real – Time มาตั้งแต่ปี 2562 โดยนำร่องในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นแห่งแรก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถติดตามตรวจสอบ รวมถึงเข้าสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแบบผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ณ สถานที่รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกลักลอบทิ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน สอดคล้องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับล่าสุดที่มีการปรับปรุงใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 

          ทั้งนี้ ปัจจุบันยังดำเนินการระยะที่ 2 มาตั้งแต่ปี 2565 โดยขยายผลครบทั้ง 14 นิคมอุตสาหกรรมแล้วเมื่อเดือนก.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งระยะที่ 2 กนอ.ได้เพิ่มเติมในส่วนของการแสดงข้อมูลน้ำหนักรถบรรทุกกากของเสีย และน้ำหนักกากของเสียพร้อมป้ายทะเบียน ซึ่งทำให้การติดตามตรวจสอบมีข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด

          “ระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมแบบ Real-Time ของ กนอ. ที่ใช้โซลูชันของ NEC จะเสริมให้การติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดอัตราการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างผิดกฎหมาย ทำให้เกิดภาพใหม่ของการสร้างอุตสาหกรรมที่สะอาด รวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจยยุคใหม่แบบ BCG Economy และการเดินหน้าเพื่อรับกับ Carbon Neutral เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก” นายวีริศ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

11382

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!