WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

7231 วว

วว. ร่วมเปิด ‘ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.’ นำองค์ความรู้ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

          นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” หรือ ศูนย์ปฏิบัติราชการร่วม อว. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว พร้อมขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานหลัก ทั้งนี้ประชาชนหรือหน่วยงานสามารถแจ้งปัญหาผ่านสายด่วน 1313 ผ่าน Facebook ผู้พันวิทย์ อว. และ Line OA ผู้พันวิทย์ อว. (ตลอด 24 ชั่วโมง) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี กรุงเทพฯ

          “...วันนี้เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่กระทรวง อว. มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อพี่น้องประชาชนในนาม “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแรกที่มีพันธกิจในการเฝ้าระวัง เตือนภัย ให้ความรู้ และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุม เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชน และร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่บูรณาการกับท้องถิ่นและภาคประชาสังคม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นการทำงานให้เกิดพลังร่วมสู่การดูแลประชาชนโดยตรง..” รัฐมนตรีกระทรวง อว. กล่าว

          โอกาสนี้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในสังกัด อว. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารและบุคลากร วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย พร้อมโชว์นิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา บริการทดสอบ การรับรองระบบคุณภาพ ที่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจช่วยเหลือและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ได้แก่ 

          1) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ด้านการเลือก การทดสอบ ตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย. และ มอก. 

          2) สำนักรับรองระบบคุณภาพ ด้านการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ด้วยการรับรองมาตรฐานสากล จากผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจรับรองและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

 

7231

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!