WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

2071 KKU

คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ร่วมพัฒนากลยุทธ์ระดับรายวิชาและหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมและสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) โดย นายสุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธิ และนายสุทธิเกียรติ คชโส ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอบรม ลงนามบันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันและสร้างพื้นที่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางกฎหมาย รวมถึงการสร้างโอกาสการเรียนรู้และฝึกพัฒนาศักยภาพความเป็นนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
          ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม จะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับรายวิชา ประกอบด้วย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมถึงสัมมนาเพื่อการพัฒนา สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะประจำปี 2566 ในด้านการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 


A2071

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!