WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

7285 Futuretales 01

FutureTales Lab by MQDC และ Nebula ร่วมแชร์ไอเดีย การสร้างสรรค์เมืองในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน

          ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC และ บริษัท เนบิวลา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Nebula Corporation) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (BMA) ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (FREC Bangkok) และ ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab / USL) จัดกิจกรรมให้ความรู้ การพัฒนาเมืองในอนาคตให้กับผู้เข้าแข่งขันแฮกกาธอนระดมสมองพัฒนากรุงเทพฯ 

          ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า สืบเนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (FREC Bangkok)และ ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab / USL) จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาธอน เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “BMA x FREC Hackathon” ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2566 และได้เชิญศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา และ บริษัท เนบิวลา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Nebula Corporation) ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเมือง จัดกิจกรรมบรรยายองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 

          “ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทางศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ได้ร่วมกับ บริษัท เนบิวลาฯ จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับฟังข้อมูลการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์คาดการณ์ (Foresight) อนาคตของกรุงเทพฯ จากทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัย พร้อมทั้งได้รับชม ‘Bangkok Next Tales’ ระบบอัจฉริยะที่จำลองสถานการณ์ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในอนาคต เช่น ปริมาณพื้นที่สีเขียว ปริมาณผิวจราจร รวมทั้งสถานการณ์สุดขั้วอย่างเช่นภาวะน้ำท่วม เป็นต้น และ ‘Future of Living’ ฉายภาพอนาคตการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง และรูปแบบเมืองในอนาคต โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าแข่งขันได้นำไปใช้ออกแบบเมืองในฝันของทุกคนได้” ดร.การดี กล่าว 

 

7285 FutureTales 03

 

          นางสาวสุณัฏฐา พงษ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC กล่าวถึงภารกิจหลักของศูนย์วิจัย เน้นการวิจัยเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต ออกแบบเครื่องมือและฐานข้อมูล (Data Platform) ที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศในการค้นคว้า วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านอนาคตศาสตร์

          “กระบวนการทำ Foresight คือการวิเคราะห์อนาคตจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน โดยใช้หลักการ STEEPV – Social, Technological, Economical, Environmental, Political, Values เพื่อดูแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่ออนาคตอย่างไร มีสัญญาณอะไรบ้างที่อาจพัฒนาเป็นเทรนด์ เพื่อมองหาโอกาสและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ เพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงที

          นอกจากนี้ นางสาวสุณัฏฐา ยังได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ‘Future of Urbanization’ การมองอนาคตของกรุงเทพมหานครในอีก 30 ปีข้างหน้า ในแง่มุมต่างๆ คือ การใช้ชีวิต การเดินทาง สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการพัฒนาเมืองให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้เป็นเมืองที่ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

7285 Futuretales 02

 

          ในกิจกรรมเดียวกันนี้ ดร.นภาสินี สืบสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเมือง บริษัท เนบิวลา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบเมืองในอนาคต จะต้องเป็น ‘Future City for Climate Resilience’ หรือเมืองที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ สามารถปรับตัวได้ตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการใช้คาร์บอนที่สูงขึ้น ความร้อน และฝุ่นควันที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบเมืองที่รองรับให้คนอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

          โดยการพัฒนาไปสู่เมืองที่ดีนั้น ต้องตอบโจทย์สำคัญใน 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Harmony Living) สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) และด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Stability)

          นายพฤฒิเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา ผู้จัดการอาวุโสด้านนวัตกรรมเมือง และ นางสาวปภาพินท์ พลเยี่ยม ผู้จัดการด้านนวัตกรรมเมือง บริษัท เนบิวลา คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “Future City for Climate Resilience” ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของเนบิวลาในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองที่เน้นการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเมืองไปพร้อมๆ กับการดูแลโลกใบนี้ โดยมีเป้าหมายคือ การสร้าง Resilient & Regenerative City เมืองที่สามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่นตัวอย่างการพัฒนาของไทเป สู่เมืองแห่งกิจกรรมและการท่องเที่ยว 

 

 

A7285

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100MTL 720x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!