WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 1กสร

กสร.ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเทศกาลวันปีใหม่ 30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2566 

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่พร้อมกำหนดชั่วโมงทำงานลูกจ้างสำหรับงานขนส่งทางบก

       นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 4 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง

      เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองงานตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่

      โดยขอความร่วมมือให้นายจ้างพิจารณาจัดให้วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง หากวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดในวันทำงานถัดไป ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เผยแพร่ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างทราบ ทั้งนี้ ผมก็ขอให้นายจ้างที่ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

      ทั้งนี้ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างและนายจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!