WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1ม35ทะลุเป้า

รมว.เฮ้ง สุดปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ทะลุเป้า 82%

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งสร้างโอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง มีงาน มีรายได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โดยในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีสถานประกอบการ จำนวน 337 แห่ง ตอบรับและดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ทั้งสิ้น 3,277 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายถึง 82% จะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 392,322,440 บาทต่อปี

ผมสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยแต่ละปีได้เพิ่มเป้าหมายจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น ปีละ 20% โดยปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้าหมาย 1,000 คน เกิดการจ้างงาน 1,499 คน ปี 2566 เพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน เกิดการจ้างงาน 3,277 คน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงานทำ มีรายได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอขอบคุณความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 337 แห่ง อาทิ บจก. แฟลช เอ็กซ์เพรส บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่ได้ให้สิทธิคนพิการฯ ตามโครงการส่งเสริมจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในปีนี้ สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ นายจ้างสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยบริการสาธารณะ และผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

โดยกรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล สามารถทำงานใกล้บ้าน ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e – Service กรมการจัดหางาน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!