WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 พิ่มขีดความสามารถ

รมว.สุชาติ ส่ง'ที่ปรึกษา' เปิดสัมมนาหนุนนายจ้างพัฒนาฝีมือลูกจ้าง เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเดอะการ์เด้น ชั้น 2 โรงแรมลองบีช ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อแรงงานทุกกลุ่ม รวมทั้งสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จึงมีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ในปี พ.ศ. 2565 โดยปรับลดจำนวนลูกจ้างที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือ จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จากเดิมอัตราร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.5 และขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรจากเดิมภายใน 60 วัน เป็นภายใน 90 วัน เป็นต้น

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และสถานประกอบกิจการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแก่ลูกจ้างของตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถานประกอบกิจการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม รวมทั้งได้รับสิทธิและประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!