WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ ขานรับนโยบาย รมว.สุชาติ เทรนกุ๊กบนเรือ ดึงรายได้เข้าสู่ประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อาชีพคนครัวบนเรือ เป็นอาชีพสำคัญและผู้ประกอบกิจการด้านการขนส่งทางทะเลมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำหน้าที่ทำอาหารให้กับคนที่อยู่บนเรือทั้งหมด

นอกจากนี้ การทำหน้าที่เป็นกุ๊กบนเรือได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการอบรมในด้านต่างๆ ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติของการทำหน้าที่เป็นกุ๊กบนเรือได้ คือต้องผ่านการอบรมด้านการประกอบอาหารและโภชนาการบนเรือ จากหน่วยงานที่กรมเจ้าท่าอนุญาต

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดอบรมดังกล่าว และมีหน่วยงานในต่างจังหวัดจัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจทำงานบนเรือขนส่งทางทะเลอีกด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และเตรียมความพร้อมด้านทักษะฝีมือให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ สามารถดึงรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยได้

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงาน จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มแรงงานที่ประกอบอาชีพกุ๊กบนเรือและผู้ที่สนใจทำงานเป็นคนครัวบนเรือ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วทั้งหมด 234 คน และปี 2566 มีเป้าหมาย 350 คน จัดฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามจังหวัดที่ท่านอยู่ใกล้เคียงได้ หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th เลือก สมัครฝึกอบรม จะมีกำหนดการเปิดฝึกในหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละจังหวัดให้เลือกสมัครได้ตามที่ท่านต้องการ หรือสอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!