WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 EEC

รมว. สุชาติ ส่ง รักษาการอธิบดีกรมพัฒน์ ลุยเขต EEC ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรม

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายด้านการขับเคลื่อนแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการยกระดับทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ดังกล่าว

ปี 2566 มีเป้าหมาย พัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ EEC จำนวน 2,800 คน ดำเนินการแล้ว 884 คน หน่วยฝึกที่รับผิดชอบได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน MARA ในความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการพัฒนากำลังแรงงานในสาขาการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งที่ MARA เป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางในด้านดังกล่าวด้วย โดยรับเป้าหมายการฝึก จำนวน 1,000 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 267 คน สาขาที่ฝึกอบรม เช่น การเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูง การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง AGV เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ Yaskawa มีผู้เข้าอบรมสูงถึง 46 คน

นางสาวบุปผา กล่าวต่ออีกว่า ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของศูนย์ฝึกอบรมที่ MARA จึงใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมืแรงงานในระดับต่างๆ ด้วย ซึ่งครั้งนี้ มีการฝึกซ้อมให้กับเยาวชนที่เตรียมเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC งานกลึง และงานกัด เป็นเยาวชนที่เป็นตัวแทนของภาคกลาง

ความพร้อมของอาคารสถานที่จัดฝึกอบรมรองรับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสูง ของเขตพื้นที่ภาคตะวันออก EEC นั้น ต้องขอย้ำว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีความพร้อมและมีศักยภาพอย่างมาก ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร ภาคีเครือข่ายที่บูรณาการร่วมกัน สามารถตอบสนองความต้องการทั้งภาคแรงงานและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ รวมถึงความพร้อมของหลักสูตรการฝึกที่มีกว่า 130 หลักสูตร ที่เน้นเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ดิจิทัล และ Management Skill”นางสาวบุปผา กล่าวในท้ายสุด

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถดูหลักสูตรเปิดฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อกำหนการฝึกอบรม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

 

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!