WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 ข่าวดี

ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน รับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ฝึกครบ 3 ปี แถมเงินกลับบ้าน 1.5 แสนบาท

      นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2566 และสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนแรก 80,000 เยน หรือประมาณ 20,800 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี และเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่น ประมาณ 30,000- 40,000 บาท

      ทั้งนี้ เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 155,972 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

      สำหรับ การฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ สูงสุด 3 ปี (36 เดือน) และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานพ่นสี งานหลอม พลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยการสอบ ณ จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑ์โดยมีคัดเลือกเพียง 2 อย่าง คือ

            1. สอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น

            2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

      อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ประสงค์สมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

      ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์ doe.go.th/overseas และเพจ facebook : IMthailand หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือ สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!