WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1เสถียรภาพ

เลขา สปส. ย้ำ กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพพร้อมดูแลผู้ประกันตน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงรายงานสถานะการลงทุนของกองทุนประกันสังคมปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า มีเงินลงทุนสะสมของกองทุนประกันสังคมอยู่ที่ 2,271,818 ล้านบาท

และในปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 2,345,347ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.24 % เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2565 และจากการประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคม ในปี 2570 คาดว่าจะมีเงินลงทุนสะสมคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านล้านบาท

นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีการบริหารสภาพคล่องโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาว มีการมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสถานะของกองทุนมีเม็ดเงินที่เพียงพอสำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี

ส่วนมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมในระยะยาวนั้น สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและข้อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถรองรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

“สำนักงานประกันสังคม ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านมั่นใจได้ว่ากองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มีเสถียรภาพ มั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ สำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาวให้กับผู้ประกันตนทุกกรณีอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถค้นหาข้อมูลการลงทุนและสถานะกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th“นายบุญสงค์ กล่าวท้ายสุด 

 

Click Donate Support Web  

 

Banner GPF720x100 PX

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!