WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1A GECC 

บุญสงค์ เลขาธิการ สปส.ปลื้ม 11 หน่วยงานประกันสังคม ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมนางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัด

โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และเป็นสัญลักษณ์แสดงการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ในปี 2566 จำนวน 11 รางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้สมัครเข้าร่วมการตรวจประเมิน และผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 11 แห่ง คือ ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จำนวน 2 แห่ง

ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล รางวัลระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี

นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส.กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของหน่วยงานในสังกัด และรักษามาตรฐานการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนตามมาตรฐาน GECC เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสูงสุด

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาการบริการ โดยยึดหลักพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานเป็นศูนย์กลาง เน้นการปรับเปลี่ยนราชการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานอย่างโปร่งใส เข้าถึงง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ลดความซ้ำซ้อน และสามารถเชื่อมโยงการบริการของหน่วยงานรัฐได้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

            ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!