WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม จัดงานวันครบรอบ 33 ปี'องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย'

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 33 ปี โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารสถานประกอบการ สถานพยาบาล ผู้นำภาคีเครือข่ายประกันสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผมในฐานะปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และได้กำกับการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนระดับต่างๆ รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนและมุ่งเน้นทำงานเชิงรุก เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ตรงจุด ทันท่วงที และมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆ ทั้งการให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม

เพื่อสร้างความเป็นธรรม และเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึง สิทธิการรักษาพยาบาล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต รวมถึงยกระดับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการเชิงรุก ให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน เคียงข้างในทุกสถานการณ์ มีจิตบริการที่ดี ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศในการให้บริการกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 33 ปี นับเป็นวันสำคัญของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุกระดับในการพัฒนางานประกันสังคมให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปสู่ปีที่ 34 และปีต่อๆ ไป เพื่อเป็นที่พึ่งและหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุกท่าน รวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้รับโล่รางวัลในฐานะผู้สนับสนุน ส่งเสริม ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานประกันสังคม และสถานพยาบาลในดวงใจที่ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่น ในการพัฒนางานประกันสังคมให้เติบโตก้าวหน้า เพื่อดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกันสังคมให้เป็นที่ 'ยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจ'ภายใต้ 'ครอบครัวประกันสังคม'

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 โดยมีภารกิจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จวบจนวันนี้ เป็นเวลา 33 ปีแล้ว ซึ่งในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึง “การร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้การประกันสังคมก่อกำเนิดขึ้น ในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จจวบจนปัจจุบันนี้ ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน ระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานประกันสังคมตลอดปีที่ผ่านมา

อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานประกันสังคมสู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ด้วยดีตลอดมา

เลขาธิการ สปส. กล่าวถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 514,458 แห่ง มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จำนวน 24.54 ล้านคน ในปี 2566 กองทุนประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 63,109.27 ล้านบาท

สำหรับ กองทุนเงินทดแทนได้จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างไปแล้ว จำนวน 1,008.35 ล้านบาท เงินสะสมกองทุนประกันสังคม ณ กรกฎาคม 2566 มีจำนวน 2,371,416 ล้านบาท ซึ่งรวมดอกผลจากการลงทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 31,940 ล้านบาท สำหรับเงินสะสมกองทุนเงินทดแทน ณ กรกฎาคม 2566 จำนวน 76,470 ล้านบาท รวมดอกผลจากการลงทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1,247 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมยังได้พัฒนาการบริการทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา ลดระยะเวลารอคอย ลดความรุนแรงของโรค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน และอยู่เคียงข้างทุกวิกฤต

โดยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ตามแนวทาง 'ป้องกันดีกว่ารักษา' 2) เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ก้อนเนื้อในมดลูก นิ่วในไตและถุงน้ำดี มะเร็งเต้านม และโรคหลอดเลือดสมอง

โดยให้สิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อลดระยะเวลารอคอยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว 3) ดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 30,000 ล้านบาท ลดภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตน ซึ่งทั้ง 3 โครงการสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน

สำหรับ การจัดงานในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรม 'ครอบครัวประกันสังคม' โดยจัดพิธีมอบใบประกาศเกียตริคุณ โล่รางวัล และของที่ระลึก จำนวน 272 รางวัล ประกอบด้วย องค์กรคุณธรรมของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 3 รางวัล บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 15 รางวัล

โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม จำนวน 16 รางวัล เครือข่ายประกันสังคมดีเด่น จำนวน 88 รางวัล และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) จำนวน 150 รางวัล นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ และบูธแสดงสินค้าพร้อมทั้งจำหน่ายโดยกลุ่มสมาชิกเครือข่ายประกันสังคมนำมาแสดง บูธสินค้า OTOP บูธโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

การจัดแสดงผลงานและการจำหน่ายสินค้าของผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่ง กิจกรรมในช่วงบ่าย จะมีพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 33 ปี และพิธีมอบโล่รางวัล จำนวนทั้งสิ้น 165 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม 3 ด้าน จำนวน 45 รางวัล

ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกันสังคม 2) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ 3) ด้านส่งเสริมความปลอดภัยหรือฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ จำนวน 22 รางวัล รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 56 รางวัล และรางวัลการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานกองทุนเงินทดแทน จำนวน 42 รางวัล อีกด้วย

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!