WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ขานรับนโยบาย

กรมการจัดหางาน ขานรับนโยบายรมว.พิพัฒน์ จับมือ 3 กระทรวง หวังให้คนไทยมีงานทำ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่ง 1 ใน 8 นโยบายสำคัญคือการผนึกกำลัง 4 กระทรวงหลัก กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตและยกระดับทักษะเยาวชนไทย ให้เป็นแรงงานคุณภาพฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนจบมีใบรับรองทักษะความรู้ความสามารถ (skill Certificate) มีงานทำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งกรมการจัดหางาน

ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านแรงงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน สร้างความมั่นใจในการหางานทำ และเพิ่มโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกทำงานในสถานประกอบการ

โดยประสานความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังแรงงานผ่านระบบ Big Data กระทรวงแรงงาน เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลตลาดแรงงาน และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมบนแพลตฟอร์ม Thaimooc (มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

ซึ่งเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเรียนฟรี ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต โดยนำมาแสดงบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพิ่มโอกาสเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรม Upskill/Reskill ที่จำเป็นสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์ม 'ไทยมีงานทำ' มีการเชื่อมโยง ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ Microsoft แล้ว โดยภายในเดือนกันยายนนี้ กรมการจัดหางานจะมีการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง คือ หลักสูตรฝึกอบรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Thailand)

เพื่อให้คนหางาน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะมีทางเลือกฝึกอบรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทักษะของคนทำงานในแต่ละงาน โดยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลักสูตรต่างๆ สามารถใช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

กรมการจัดหางาน พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ตามนโยบาย ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน”อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

Click Donate Support Web

 

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!