WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1Aมอบนโยบาย

รมว.พิพัฒน์ มอบนโยบายผู้บริหาร ขรก.สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เน้นย้ำวางรากฐานแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

      นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

      นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ผมได้มอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 'ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ' โดยมีประเด็นขับเคลื่อน 8 ประเด็น และข้อสั่งการ 8 ข้อ หรือจะเรียกสั้นๆ ว่า 8+8 ให้กับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ทุกท่านนำไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และขอพบปะกับทุกกรม เพื่อสร้างความคุ้นชิน และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงาน ให้ก้าวไปสู่ความเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน รวมถึงพี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกคน

            และในวันนี้ เป็นการพบปะมอบนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งผมถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ เพราะต้องสวมหมวกหรือมีภารกิจรับผิดชอบพิเศษกว่ากรมอื่น ๆ คือ มี 2 หน้าที่ ต้องทำหน้าที่ในฐานะกระทรวง และเป็นหน่วยงานในระดับกรม ดังนั้น การอำนวยการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และหน่วยงานภายนอก จึงเป็นหน้าที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวง ในวันนี้ ผมจึงขอมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อสั่งการ ดังนี้ ซึ่งในส่วนของนโยบาย ได้แก่

            1) สร้างคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม และค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

            2) ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผลิตกำลังคน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

            3) ขยายโอกาสแรงงานไทยไปตลาดแรงงานโลก

            4) สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

            5) ส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายแรงงาน ให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง

            6) จัดทำและบูรณาการ Labour Data ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนทันสมัย ครอบคลุมและใช้งานได้จริง การนำนโยบายทั้ง 6 ข้อ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

       นายพิพัฒน์ ยังได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการแก่ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศว่า กระทรวงจะดำเนินการตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยให้ผู้บริหารผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนั้นจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด

     นอกจากนี้ ยังกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกประเภท รวมทั้งการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกันยังให้ปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรม และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประสานความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงานโดยตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องบริหารแผนงาน แผนเงิน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

     “ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำงาน สนับสนุนการทำงานกับทุกท่าน และมั่นใจว่าทุกท่านจะผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการวางรากฐานด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและมั่นคงต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

 

Click Donate Support Web 

 

 Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!