WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1Aสสปท

รมว.พิพัฒน์ มอบนโยบาย สสปท.ย้ำ-ขยายงาน ร่วมสถาบันการศึกษา สร้างแนวทางป้องกัน ลดการสูญเสีย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท.  ณ ห้องประชุมกองความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  สสปท.เป็นองค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  มีภารกิจในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับแรงงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือจป.ในการสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้เกิดขึ้นในภาคแรงงานและสังคมโดยรวม  เพราะหากที่ไหนมีความปลอดภัย ที่นั่นย่อมลดการสูญเสียทั้งเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ได้กล่าวว่า  ที่ผ่านมา สสปท.ได้ดำเนินการในการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้นในการดำเนินภารกิจ ขอให้ สสปท. ได้ศึกษาและเน้นสร้างสิ่งป้องกันด้วยความรู้และประสบการณ์  เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือป้องกัน และลดการสูญเสีย

รวมถึงขอให้ สสปท.ขยายภารกิจของหน่วยงาน ไปสู่บุคลากรในสถาบันการศึกษาให้นิสิต นักศึกษาให้มีความรู้ เบื้องต้นด้านความปลอดภัย ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับสถานประกอบกิจการให้สามารถจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสังคมปลอดภัย และพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“ผมขอให้ สสปท.ประสานความร่วมมือ ทั้งภายในกระทรวงแรงงาน และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมบูรณาการในการทำงานด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ชุมชน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน ในการก่อให้เกิดความปลอดภัย”นายพิพัฒน์ กล่าว

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100PTG 720x100iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!