WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

4กระทรวง

รมว.แรงงาน'พิพัฒน์' ลงนามเอ็มโอยู 4 กระทรวง มุ่งพัฒนาคน ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุม 'การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ' และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง'แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย และการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ' ระหว่าง 4 กระทรวง 1 องค์การมหาชน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และบริเวณห้องโถง อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ภายหลังจากการลงนามความร่วมมือในวันนี้แล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการเป็น ต้นน้ำ กระทรวง อว.เป็น กลางน้ำ และกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงปลายน้ำในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ เราก็จะบรรจุเข้าไปในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้การที่คนไทยได้สอบบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งผ่าน ภาค ก.ภาค ข.ของ กพ.มาเรียบร้อยแล้วนั้น แต่การสัมภาษณ์เราจะมีข้อสอบในการสอบเพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย เพื่อให้ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยว่ามีความรู้ในระดับไหน

ในส่วนของกระทรวงแรงงานจะต้องนำไปต่อยอดในส่วนตรงนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศ อาทิ รอยยิ้ม จิตอาสา และที่สำคัญที่สุดต้องนำเอาวัฒนธรรมและประเพณีในเรื่องอาหารไทยไปขยายในต่างประเทศ เช่น ผัดกะเพรา ส้มตำ แกงเขียวหวาน สิ่งเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ต้องนำไปขยายผลให้นายจ้างรวมทั้งเพื่อนคนงานในต่างประเทศให้เขารับทราบว่าอัตลักษณ์ของความเป็นไทยมีอะไรบ้าง ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อได้การขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวในระดับกระทรวงนั้น และรับนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้ว ปลัดกระทรวงแรงงานได้หารือในระดับปลัดกระทรวงทั้ง 4 กระทรวงในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีรากฐานจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดี กำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับราชการ เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการ บุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก จิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการสร้างโอกาสการทำงาน โดยมี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ช่วยออกใบประกอบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การรับรองความสามารถเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนตามความสามารถ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ มีทักษะความพร้อม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่นยืนต่อไป

 

Click Donate Support Web  

 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

SME 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100sme 720x100AXA 720 x100ธกส 720x100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!