WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 1Aไทย เมียนมา

ไทย-เมียนมา แน่นแฟ้น จับมือพัฒนาระบบจัดการการย้ายถิ่นฐานแรงงานเมียนมา

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา ร่วมกับนายมอง มอง ตาน (Mr.Maung Maung Than) อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2566 ณ สยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายสมชาย กล่าวว่า การประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหารือจนเกิดความเข้าใจร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคต สร้างความมั่นใจในระบบการจัดการการย้ายถิ่นฐานของแรงงานเมียนมาให้มีแบบแผนที่ดี สะดวก และโปร่งใส แรงงานเมียนมาสามารถอยู่ในระบบการจ้างงานถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ

รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ให้แก่แรงงานเมียนมา ซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อฯ ต่อกรมการจัดหางานไว้ประมาณ 900,000 คน

โดยฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเมียนมาเข้ามาดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานเมียนมาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยเสนอให้ฝ่ายเมียนมาพิจารณาจัดตั้งศูนย์ CI ใน 5 จังหวัด และเสริมด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Units) ใน 3 จังหวัด

และหารือเรื่องการจัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งรายชื่อนายจ้าง ผู้แทนนายจ้าง และบริษัทจัดหางานที่ถูกขึ้นบัญชี (Black List) และยังได้หารือในประเด็นการปรับปรุงแก้ไขและต่ออายุบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งฝ่ายเมียนมาให้ทราบเกี่ยวกับการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

“แรงงานสัญชาติเมียนมาถือเป็นแรงงานที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกับแรงงานสัญชาติอื่นๆ จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการให้ผู้ประกอบการชาวไทย ความร่วมมือจากทางการเมียนมาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยประสบความสำเร็จ ซึ่งฝ่ายไทยขอขอบคุณฝ่ายเมียนมาที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด”รก.อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

Click Donate Support Web

 

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!