WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ขับเคลื่อนสปส

รมว.พิพัฒน์ ย้ำ ขับเคลื่อน สปส. มุ่งสู่ องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคม ที่ทันสมัย

    นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในโครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จำนวน 242 คน และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 คน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เซ็นทารา อุดร จังหวัดอุดรธานี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2567 ในวันนี้ ลำดับแรกต้องขอชื่นชมที่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างทุ่มเทและเสียสละ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อย่างต่อเนื่อง

โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป้าหมาย ในการเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่มีหน้าที่ในการดูแลกำลังแรงงานให้มีความปลอดภัย และมีสวัสดิการที่มั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย 'ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ'ในโอกาสนี้ผมขอมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่สำนักงานประกันสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องเร่งรัด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายใต้นโยบาย 'มุ่งเน้นการบริการที่ได้มาตรฐาน วินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว สะดวกสบาย และ มีการติดตามผล พร้อม คุ้มครอง ดูแล และสร้างสวัสดิการที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน' โดยมีรายละเอียดแนวทาง 4 ข้อหลักๆ ดังนี้

 ขับเคลื่อน สปส

ข้อที่ 1 นโยบายด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ประกันตน

– สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน พัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับสิทธิการรักษา รวมถึงสวัสดิการของงานด้านประกันสังคม ที่มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน

– MICRO FINANCE : ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุขแรงงาน

 

ข้อที่ 2 นโยบายเชิงรุกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ประกันตน

– นโยบายการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ประกันตน ทั้งนี้ จะมีการ Kick Off ตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท ดูโฮม จำกัด จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 1 เมษายน 2567

– ศึกษาในการนำนวัตกรรมด้านการคัดกรองโรค ที่ทันสมัย และ เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ มาใช้เพื่อการคัดกรองโรคอันตราย อาทิ โรคมะเร็งปากมดลูก ที่สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ข้อที่ 3 นโยบายด้านการยกระดับงานด้านการบริการ

– จากนโยบายสำนักงานประกันสังคม ที่มุ่งเน้น “รวดเร็ว สะดวกสบาย และ มีการติดตามผล” นำมาสู่การพัฒนาการให้บริการ BEST E-SERVICE ประกันสังคมยุคใหม่ สร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจ ยกระดับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

– การศึกษาพัฒนาระบบ TELE – MEDICINE เป็นการเพิ่มความสะดวก ในการได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาล และช่วยลดความแออัด ณ สถานพยาบาล

– การศึกษาพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของผู้ประกันตน ณ สำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและยกระดับงานด้านการบริการและรักษาพยาบาล

 

ข้อที่ 4 นโยบาย “กองทุนมั่นคง แรงงานมั่งคั่ง ประกันสังคมยั่งยืน” เพื่อการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความยั่งยืน”

– การเพิ่มจำนวนผู้ประกันตน พร้อมเร่งศึกษาการพัฒนา PACKAGE ด้านประกันสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน พร้อมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกันตน สู่ระบบประกันสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ แรงงานอิสระ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับสิทธิโยชน์อย่างครบถ้วน

– การพัฒนาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่ได้ผลตอบแทนการลงทุน ที่มากกว่าปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนจำนวน 5.0%

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำหรับการจัดสัมมนาผู้บริหารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 242 คน รับทราบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงแรงงาน และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจ ของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!