WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563 

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563 หรือ ‘Digital Government Awards 2020’ เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance และการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Data.go.th ซึ่งเป็นการยกระดับการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน มอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัลพร้อมรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 3 รางวัล รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) 5 รางวัล และรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 1 รางวัล  

          บนเส้นทางแห่งปีของวิกฤติ COVID-19 นับว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในปีนี้... กวาดรางวัลไปถึง 4 รางวัล คือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563 หน่วยงานระดับกรม รางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Government data) และ รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020

 

12343 SEC รื่นฤดี

 

          คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (..) ผู้ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น กล่าวถึงความสำเร็จขององค์กรในครั้งนี้ว่า “เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย จากการที่รัฐบาลมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังที่สำคัญคือทีมงานของเรามีความมุ่งมั่น มี Mindset ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนารวมทั้งการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก Stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดนอกจากนี้ ... ยังได้พัฒนา Application ขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ลงทุน เรียกว่า SEC Check First ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของบริษัท หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ได้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนเพราะเราต้องการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ง่าย เห็นได้ว่าสิ่งที่รัฐบาล และ ... กำลังทำอยู่นี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการด้วยความมั่นใจและรวดเร็วรวมทั้งได้รับรู้ถึงความโปร่งใสในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง”   

          “การเป็น ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ ก็ต้องมาจากทีมงาน เพราะ We are the TEAM ความสำเร็จเกิดจากการทำงานร่วมกัน เรามีการติดตามความคืบหน้าพร้อมให้การสนับสนุน ร่วมกันแก้ไขปัญหาเผชิญหน้ากับอุปสรรค และต้องหมั่นติดตามข่าวสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและพร้อมก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน” คุณรื่นวดีสรุป

 

12343 กรมฝนหลวง

 

          ความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม ของหน่วยงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ตามนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล คือ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance”  

          คุณปนิธิ เสมอวงษ์รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เล่าถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการมุ่งมั่นดำเนินการเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันด้วยการวางแผนตามขั้นตอนตั้งแต่เรื่องการวางนโยบาย การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดหน้าที่ของคณะทำงานที่ชัดเจนมีการพัฒนาและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเรื่องระบบเครือข่าย อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน

          ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความเป็นอยู่ของประชาชน การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องมีการพัฒนาเพื่อความสมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของ Hardware อุปกรณ์เครื่องมือ และ Software ที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของระบบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรที่เราต้องให้ความสำคัญเพื่อก้าวไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance” จะเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมทั้งสานต่อตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ทำให้เมฆรวมตัวกันตกลงมาเป็นฝนของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความสุขเป็นอยู่ดีอย่างยั่งยืน คุณปนิธิ สรุป

 

12343 DGA ลพบุรี

 

          “สำหรับช่องทางการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงประชาชนของจังหวัด เรามีหลายช่องทาง แต่เราต้องรู้จักใช้ให้ถูกกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นถ้าสื่อสารกับชาวบ้าน เราเข้าถึงโดยการใช้เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรือวิทยุชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้วิธีสื่อสารกับชาวบ้านโดยการส่งเสียงตามสาย ทั้งเป็นรายการสด หรือการอัดเทป เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมและบ้านเมืองหรือการเข้าถึงข้อมูลจากทางเวปไซต์ของจังหวัด www.lopburi.go.th ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายดายและการที่เราสามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ ก็จะยิ่งช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการ หรือแก้ไขปัญหาให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น

          รางวัลที่ทางจังหวัดได้รับในปีนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชาวลพบุรีทุกคน และจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรายังคงต้องสร้างบุคลากร ให้มีความรู้เพื่อให้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นกันคุณศุภภินิมิต สรุป

 

A12343

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!