WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AAAA28

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง ศบค. กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน 28 จังหวัด เป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันนี้ (4 ม.ค. 64) เป็นต้นไป

 ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่า

 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 48

 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 ม.ค.4 นั้น

 เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 48 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4(2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มี.ค.63 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้า ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการ ตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามบัญชีรายชื่อจังหวัด แนบท้ายคําสั่งนี้

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

  โดย 28 จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย

  1. กรุงเทพมหานคร

  2. จังหวัดกาญจนบุรี

  3. จังหวัดจันทบุรี

  4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

  5. จังหวัดชุมพร

  6. จังหวัดชลบุรี

  7. จังหวัดตราด

  8. จังหวัดตาก

  9. จังหวัดนครนายก

  10. จังหวัดนครปฐม

  11. จังหวัดนนทบุรี

  12. จังหวัดปทุมธานี

  13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  14. จังหวัดปราจีนบุรี

  15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  16. จังหวัดเพชรบุรี

  17. จังหวัดราชบุรี

  18. จังหวัดระนอง

  19. จังหวัดระยอง

  20. จังหวัดลพบุรี

  21. จังหวัดสิงห์บุรี

  22. จังหวัดสมุทรปราการ

  23. จังหวัดสมุทรสงคราม

  24. จังหวัดสมุทรสาคร

  25. จังหวัดสุพรรณบุรี

  26. จังหวัดสระแก้ว

  27. จังหวัดสระบุรี

  28. จังหวัดอ่างทอง

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!