WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1aPสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุม 'สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ'

      ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม ‘สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ’ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ความสำคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัล’ ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของข้อมูลที่ปัจจุบันจะทวีความสำคัญมากขึ้น โดย ดีอีเอส ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud  Service: GDCC) ที่จะเป็น Platform กลางสำหรับให้บริการข้อมูล เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

     โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การจัดทำสถิติทางการให้เป็นไปตามแผนกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และส่งเสริมการจัดทำชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog)

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานอนุกรรมการสถิติ 3 คณะ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถิติทางการสำคัญอย่างไร ใครใช้ประโยชน์” ซึ่งประกอบด้วย ดร.สมชัย จิตสุชน (ด้านสังคม) ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ด้านเศรษฐกิจ) และดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมสะท้อนมุมมองจากการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการคัดเลือกสถิติทางการ (Official Statistics: OS) ที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ

เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการจัดทำนโยบาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยใช้แนวคิด Demand-Driven ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาบรรยายเรื่อง “ข้อมูลสถิติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”

     การประชุมครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสถิติทางการนำชุดข้อมูลสถิติทางการขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการใช้งาน

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!