WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2379 VGI

VGI ครองอันดับ 1 ของโลกด้านความยั่งยืน 2 ปีซ้อน ในอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง จาก S&P Global

          บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็น Top 1% และมีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านความยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จาก S&P Global

          คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า บริษัทรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับบริษัทด้านความยั่งยืนในระดับ Member ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง (PUB Media, Movies & Entertainment) ซึ่งเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลก จากการเข้าร่วมดัชนีเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน นับว่า VGI เป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิงแห่งแรก และหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ด้วยผลการประเมินคะแนนในปีนี้ที่ยังคงโดดเด่นทำให้เรายังคงรักษาตำแหน่ง Top 1% และมีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ด้วยคะแนน 82/100 

          รางวัลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการดำเนินงานของ VGI ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง (Environment, Social, Governance: ESG) จนได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ผ่านผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ VGI ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ SDGs กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติม

          ทั้งนี้ S&P Global เป็นสถาบันที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน และสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิงทั่วโลกมากกว่า 200 แห่ง เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (2023 Corporate Sustainability Assessment) แต่มีเพียง 5 บริษัทเท่านั้นที่ผ่านการประเมินและได้รับการเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2024

 

 

2379

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

 

 

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!