WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

CKP

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท บ.ซีเค พาวเวอร์ ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ’A-‘ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ ‘BBB+’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต’Stable’หรือ คงที่ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปีของบริษัทที่ระดับ ‘BBB+’ ด้วยเช่นกัน สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิมและนำไปลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของบริษัท

อันดับเครดิตหุ้นกู้ต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขั้นเนื่องจากอัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้สินทั้งหมดของบริษัทสูงกว่าเกณฑ์ 50% ของทริสเรทติ้ง

อันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดรับที่เชื่อถือได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (อันดับเครดิต 'AAA/Stable') และประวัติการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนลงจากความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณน้ำเป็นหลัก นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ด้วย

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 4.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จาก 4.2 พันล้านบาทในปี 2565 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA เท่ากับ 4.8 เท่าในปี 2566 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีภาระผูกพันในการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง (โครงการหลวงพระบาง) ในอีกหลายปีข้างหน้า ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงประมาณการว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 5 เท่าหรือเกินกว่านั้นในช่วงปี 2567-2569

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) จำนวน 2.8 หมื่นล้านบาท โดยจำนวน 1.59 หมื่นล้านบาทเป็นหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อน ซึ่งประกอบไปด้วยหนี้ที่มีหลักประกันและหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเท่ากับ 57% ซึ่งบ่งบอกว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทมีความเสียเปรียบกว่าเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระคืนก่อนอย่างมีนัยสำคัญในกรณีที่ต้องเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น หุ้นกู้ของบริษัทจึงมีอันดับเครดิตต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอยู่ 1 ขั้น ในอนาคต

ทริสเรทติ้ง คาดว่า อัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้สินทั้งหมดของบริษัทจะลดลงเนื่องจากภาระหนี้ของบริษัทย่อยจะทยอยลดลง ด้วยเหตุดังกล่าว ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าความเสี่ยงด้านความด้อยสิทธิในเชิงโครงสร้างจะลดลงในระยะยาว

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทจะสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสร้างกระแสเงินสดได้ตามที่ประมาณการไว้ ทริสเรทติ้งยังคาดด้วยว่ากระแสเงินสดเมื่อเทียบกับหนี้สินทางการเงินและระดับภาระหนี้ของบริษัทจะสอดคล้องกับประมาณการของทริสเรทติ้ง

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตนั้นยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงลงทุนในโครงการหลวงพระบาง อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งอาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้หากบริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดจากการเพิ่มทุน ในทางกลับกัน

ทริสเรทติ้ง อาจปรับลดอันดับเครดิตลงหากกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับหนี้สินทางการเงินของบริษัทต่ำกว่าที่ทริสเรทติ้ง ประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการที่โรงไฟฟ้าของบริษัทมีผลการดำเนินงานอ่อนแอลงอย่างมาก หรือเกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เงินกู้เป็นหลักหรือมีรายจ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาระผูกพันในส่วนของผู้ถือหุ้นของโครงการหลวงพระบาง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP)

อันดับเครดิตองค์กร:   A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:       

CKP245A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567          BBB+

CKP265A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569          BBB+

CKP27NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570         BBB+

CKP285A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571          BBB+

CKP286A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571          BBB+

CKP31OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574         BBB+

CKP32NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575         BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี            BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

 

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100PTG 720x100iconmotor

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!