WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

TRIS5ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4.2 พันล้านบาท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทที่ ‘AA’ แนวโน้ม ‘Negative’

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ทรัสต์ฯ) ที่ระดับ ‘AA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’หรือ ‘ลบ’ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4.2 พันล้านบาทของทรัสต์ฯ ที่ระดับ ‘AA’ด้วยเช่นกัน โดยทรัสต์ฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม

        แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’สะท้อนถึงความกังวลในการเลื่อนแผนการลงทุนในสินทรัพย์และการเพิ่มทุนของทรัสต์ฯ ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของทรัสต์ฯ ต่ำกว่าที่คาดไว้ และยังมีภาระหนี้ในระดับสูง

        ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ทรัสต์ฯ มีรายได้ค่าเช่าและบริการ และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ระดับ 3.6 พันล้านบาท และ 2.8 พันล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งถือเป็น 70% ของประมาณการสำหรับปี 2565 โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทรัสต์ฯ มีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น 40% ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 67%

        ทริสเรทติ้ง เห็นการฟื้นตัวของธุรกิจศูนย์การค้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในปี 2565 หลังจากที่มีการเปิดประเทศและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) คลี่คลายลง รายได้ค่าเช่าและบริการของทรัสต์ฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 5.1-7.5 พันล้านบาทต่อปี ระหว่างปี 2565-2567 ในขณะที่ EBITDA คาดว่าจะสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 4.0-6.0 พันล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 และ 2567 ส่วนหนึ่งเกิดจากรายได้จากสินทรัพย์ใหม่ที่ซื้อลงทุนเข้าทรัสต์ฯ ระหว่างปีดังกล่าว

        สืบเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด 19 และการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทุนระหว่างปี 2563-2564 ทำให้แผนการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ของทรัสต์ฯ ทำได้แค่บางส่วนและล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ช่วงปลายปี 2562 การลงทุนในสินทรัพย์ส่วนแรกใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้มากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนเดิมที่กำหนดว่าแหล่งเงินทุนจะมาจากการเพิ่มทุน 65% และเงินกู้ 35%

        ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน  2565 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวม (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าในเงินกู้รวมและสินทรัพย์รวม) ของทรัสต์ฯ อยู่ที่ 38% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA อยู่ที่ระดับ 5.7 เท่า

        ทริสเรทติ้ง คาดว่า ทรัสต์ฯ จะสามารถลงทุนในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานมูลค่ารวม 1.65 หมื่นล้านบาทระหว่างปี 2566-2567 โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนจำนวน 1.4 หมื่นล้านบาท หากแผนลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทริสเรทติ้ง คาดว่า พื้นที่ให้เช่าของทรัสต์ฯ จะเพิ่มขึ้น 109,100 ตารางเมตร (ตร.ม.) และรายได้ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1 พันล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมจะส่งผลให้รายได้ค่าเช่าของทรัสต์ฯ เติบโตและกระแสเงินสดของทรัสต์ฯ มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตด้วย

        ทริสเรทติ้ งคาดว่า อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 35% ในปี 2566-2567 และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA จะอยู่ที่ระดับ 5 เท่าหรือต่ำกว่า ภายในปี 2566

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่และแผนเพิ่มทุนของทรัสต์ฯ ซึ่งถ้าไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดไว้อย่างเป็นนัยสำคัญก็จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินของทรัสต์ฯ อ่อนแอลง และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินมากกว่าที่คาดการณ์

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของทรัสต์ฯ อาจถูกปรับลดลงหากผลการดำเนินงานและ/หรือสถานะทางการเงินของทรัสต์ฯ อ่อนแอลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในทางตรงกันข้าม แนวโน้มอันดับเครดิตของทรัสต์ฯ อาจปรับเป็น ‘Stable’หรือ ‘คงที่’ ได้ หากโครงสร้างเงินทุนของทรัสต์ฯ ปรับตัวดีขึ้นโดยอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมต่ำกว่า 35% และ/หรืออัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ต่ำกว่า 5 เท่าได้อย่างต่อเนื่อง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า, 15 กรกฎาคม 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)

อันดับเครดิตองค์กร:

AA

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

CPNREIT232A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,795 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AA

CPNREIT243A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

AA

CPNREIT263A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

AA

CPNREIT268A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,650 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

AA

CPNREIT272A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

AA

CPNREIT288A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 7,390 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

AA

CPNREIT318A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574

AA

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี

AA

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Negative

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

      © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!