WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

KASSETชัชชัย

บลจ.กสิกรไทย มองบวกตราสารหนี้ไทยส่ง KGB1YC รับตลาด มี Credit Risk ต่ำ
          บลจ.กสิกรไทย คาดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยสิ้นปีนี้อยู่ที่ประมาณ 2% โดยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ตราสารหนี้ไทยมีความน่าสนใจและเข้าลงทุนได้ ทั้งนี้ เสนอขายกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C (KGB1YC) ชูความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ (Credit Risk) มีกำหนดเปิดขาย 9-16 ม.ค.นี้

          นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เสนอขายกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C (KGB1YC) ที่มีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านกลยุทธ์การถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยประมาณการผลตอบแทน 1.20% ต่อปี มีกำหนดเปิดขายในระหว่างวันที่ 9 - 16 มกราคม 2566

          “สภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันมีการตอบรับ (Priced-in) อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับประมาณ 1.75-2.00% แล้ว จากปัจจุบันที่ 1.25% โดยจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยยังอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ดี หากกองทุน KGB1YC มีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน จากการที่ตราสารที่กองทุนเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐของประเทศไทยเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่ากองทุน KGB1YC มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมาก” นายชัชชัยกล่าว

          นายชัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGB1YC เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บลจ.กสิกรไทยจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

ตราสารที่กองทุน KGB1YC คาดว่าจะลงทุน อันดับเครดิต

สัดส่วน

การลงทุน

ประมาณการผลตอบแทน
(ต่อปี)
 
ของตราสาร ของกองทุน
ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรรัฐบาลไทย / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย AAA 100.00% 1.35% 1.35%
รวม   1.35%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (0.15%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ 1.20%

 

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KGB1YC ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


A1167

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!