WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

EASTSPRINGดารบุษป์

บลจ.อีสท์สปริง รุกบริการรับโอนเงินจาก PVD มายังกองทุน RMF ต่อยอดลงทุน

          นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สำหรับสมาชิกที่ย้ายงาน แต่ไม่อยากโอนไปยังนายจ้างใหม่ หรือนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสมาชิกคงเงินที่ไม่ต้องการคงเงินไว้กับนายจ้างเดิม ตลอดจนนายจ้างปิดกิจการ หรือ ยกเลิกการมีสวัสดิการ เพื่อเป็นทางเลือกให้สามารถโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อออมต่อเนื่องถึงอายุ 55 ปี และนับอายุสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นอกจากนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนย้าย

          ปัจจุบันบลจ.อีสท์สปริงมีกองทุนรวม RMF ที่เปิดรับเงินโอนย้ายจาก PVD ภายใต้การบริหารจัดการถึง 38 กองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูง ครอบคลุมสินทรัพย์ทั้งตลาดเงิน พันธบัตร ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ทั่วโลก หุ้นไทย หุ้นสหรัฐฯ หุ้นยุโรป หุ้นจีน หุ้นญี่ปุ่น หุ้นเวียดนาม หุ้นอินโดนีเซีย หุ้นตลาดเกิดใหม่ หุ้น Low beta หุ้นนวัตกรรมล้ำอนาคตทั่วโลก หุ้นเทคโนโลยีจีน หุ้นเอเชีย หุ้น HEALTH หุ้นอสังหาริมทรัพย์/REIT และทองคำ 

          สำหรับวิธีการโอนย้าย PVD to RMF มายังบลจ.อีสท์สปริง มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ประกอบด้วย 1.เปิดบัญชีพร้อมกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับโอน PVD to RMF 2.ผู้ลงทุนนำหลักฐานการเปิดบัญชียื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากลาออกจากงานแล้วโอนทันทียื่นเอกสารผ่านผู้ประสานงานกองทุนของนายจ้าง ส่วนสมาชิกคงเงินยื่นเอกสารกับบลจ.ต้นทาง 3.บลจ.ต้นทางส่งเช็คพร้อมเอกสาร PVD ให้ บลจ.อีสท์สปริง และ 4.บลจ.อีสท์สปริง ทำรายการรับโอน PVD to RMF

          “การโอนเงินจาก PVD มายังกองทุน RMF ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนมากกว่านโยบายที่นายจ้างกำหนด เนื่องจากกองทุน RMF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย สามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้แผนการลงทุนเพื่อเกษียณมีความต่อเนื่อง” นางสาวดารบุษป์ กล่าว

          ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โทร 1725 และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

 

A4370

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!