WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

5644 SCBLINK2YB

บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอบสนองลูกค้า เปิดเพิ่มกองทุน SCBLINK2YB หนุนกลยุทธ์ลงทุนลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้นและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนแบบไม่จำกัด จากสัญญาออปชั่นอ้างอิงดัชนี S&P ESG Global Macro เสนอขาย 16-22 พ.ค. 66

          นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี จากกลยุทธ์ลงทุนที่ลดความเสี่ยงด้านขาดทุนเงินต้นพร้อมหาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ผ่านการออกเสนอขายกองทุน Structured fund อ้างอิงแนวคิด ESG ในช่วงที่ผ่านมา โดยเป็นการเข้าลงทุนในบริษัทที่มีนโยบายการบริหารและการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญความยั่งยืน (ESG) ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและความมั่นคงต่อผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ยังกังวลกับความผันผวนของตลาดทุน และเพื่อเป็นการตอบรับความต้องการ บริษัทฯ จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ กองทุน SCBLINK2YB ซึ่งมีนโยบายการเข้าลงทุนใน ดัชนี S&P ESG Global Macro เป็นดัชนีที่ผสมผสานการลงทุนของสินทรัพย์หลากหลายประเภท มีการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนของดัชนีตามทิศทางตลาด ปรับสมดุล และสัดส่วนการลงทุนตามกลยุทธ์ย่อย ที่ประกอบด้วยดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และดัชนีหุ้น ESG ในตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ในการหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในทุกสภาวะตลาด โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2566 เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

          นางนันท์มนัส กล่าวต่อไปว่า “ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดอีกร้อยละ 0.25 ในรอบการประชุมเดือน พฤษภาคม 2566 เป็นร้อยละ 5.00 ถึง 5.25 และส่งสัญญาณเริ่มหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวช้าลง การเข้าใกล้จุดสูงสุดของการดำเนินนโยบายการเงินแบบหดตัว จะทำเป็นจุดที่น่าลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี อีกทั้งทำให้ Fed มีขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy space) ในการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดทุนมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวได้ ซึ่งในจังหวะนี้ บริษัทฯ มองว่าตลาดทุนยังอยู่ในช่วงระยะปรับฐาน จึงมองเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนกับกลุ่มสินทรัพย์หุ้นคุณภาพที่คาดว่าจะสามารถโดดเด่น/ทนทานกว่าตลาดโดยรวม และเป็นจังหวะที่ระดับราคาตลาดน่าสนใจเข้าลงทุน”

          สำหรับ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ กองทุน SCBLINK2YB เป็นกองทุน Complex Fund อายุ 2 ปี ที่ลงทุนในธุรกิจที่เน้นการบริหารและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยกองทุนจะมีนโยบายแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ (1) ลงทุนในตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นตราสารลงทุนที่มีความผันผวนต่ำ ในสัดส่วนร้อยละ 97.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น อีกทั้ง ยังมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน จึงทำให้มีโอกาสได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมโอกาสรับผลตอบแทน/ดอกเบี้ยคงที่ระหว่างทางที่ร้อยละ 0.5 ในปีที่ 1 และปีที่ 2 สำหรับส่วนที่ (2) ลงทุนในสัญญาออปชั่นอ้างอิงกับดัชนี S&P ESG Global Macro อีกประมาณร้อยละ 2.50 โดยมีตัวคูณร่วม (Participation Rate) อยู่ที่ร้อยละ 50 และจ่ายผลตอบแทนส่วนเพิ่มแบบ Performance Link รวมถึงมีการปรับสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนตามทิศทางตลาดด้วยวิธี rule-based จึงมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ไม่จำกัด หากดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ณ วันพิจารณาเมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

 

*************************************

          กองทุนมีอายุโครงการ 2 ปี ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปีนี้ได้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้ กองทุนมีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่กองทุนรวมมีปัจจัยอ้างอิง และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และ/หรือ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือติดต่อหมายเลข 02-777-7777 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scbam.info/3MrJB5W

          สนใจลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click หรือเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Clickได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click

 

 

A5644

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!