WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

EASTSPRINGดารบุษป์2

บลจ.อีสท์สปริง แนะลงทุนพลังงานสะอาดตามเมกะเทรนด์ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านกองทุนธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

          นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า แนวโน้มการลงทุนพลังงานสีเขียวช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว สอดคล้องกับ เมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยบริษัทฯ มีกองทุนภายใต้การบริหารงาน คือ กองทุนธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล กรีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ T-ES-GGREEN ที่มีนโยบายลงทุนใน กองทุน เคบีไอ โกลบอล เอ็นเนอร์ยี่ ทรานซิสชั่น (KBI Global Energy Transition) โดยมีการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

          ทั้งนี้ กองทุน KBI Global Energy Transition เป็นกองทุน Green Energy ที่เน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งบริหารจัดการโดย KBI Global Investors ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ในเครือ Amundi Group ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนาน เพราะมีการบริหารจัดการการลงทุนแบบ Active โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี การบริหารจัดการของกองทุนให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่า และการบริหารจัดการกองทุนที่ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้ผลตอบแทนที่ดี 

          สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน KBI Global Energy Transition จะลงทุนในหุ้นประมาณ 50 ตัว ในบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เช่น การผลิตพลังงานหมุนเวียน, อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์, เทคโนโลยีประหยัดพลังงานสำหรับอาคารเทคโนโลยีสมาร์ทกริด, พลังงานลมนอกชายฝั่งที่คาดว่าจะมีการเติบโตถึง 7 เท่าจากปัจจุบันไปจนถึงปี 2033, E-mobility ที่ลงทุนในธุรกิจ Semiconductor ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้งยังมีการลงทุนในแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และที่เก็บแบตเตอรี่ 

KBI Jean Ryan          ด้าน Jean Ryan, Senior Vice President - Business Development & Client Services, KBI Global Investors หรือ KBI กล่าวว่า เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโลก โดยเป้าหมายในการลดคาร์บอนและการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน กำลังเร่งให้เกิดการสนับสนุนในเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมกะเทรนด์ระยะยาว กฎระเบียบ นโยบายสนับสนุน นวัตกรรมที่เกิดขึ้นและการลงทุนจำนวนมากกำลังได้รับการส่งเสริมด้วยการลดต้นทุนพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเคลื่อนไหวและสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวทางการลงทุนของ KBI จะมีความสมดุลระหว่างโอกาสในการเติบโตที่แข็งแกร่งในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ในขณะที่มีสัดส่วนการลงทุนที่ให้การเติบโตอย่างระมัดระวังผ่านธุรกิจสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการกระจายความเสี่ยงในการจัดสรรสินทรัพย์ และเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูง กว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โดยกองทุนมีความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น

 

 

A5720

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!