WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AGPF21

กบข.เข้าร่วมบรรยายการลงทุนยั่งยืน เชื่อลงทุน ESG จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เข้าร่วมบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง'การบริหารและธรรมาภิบาลการลงทุน' จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสำนักงานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย, การลงทุนและธรรมาภิบาล ตลอดจนการสื่อสาร ซึ่งมีหน่วยงานชั้นนำเข้าร่วม อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) สำนักงานประกันสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ ได้บรรยายในหัวข้อ ESG Investment in Reality : การลงทุนที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (ESG) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ว่า ปัจจุบันนี้คนมองการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Investment) ต่างไปจากอดีต ที่เป็นการลงทุนเพื่อลดผลกระทบ แต่เป็นการลงทุนเพื่อเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่า

โดยการที่กิจการนำปัจจัย ESG มาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานอาจทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีทิศทาง และตรงใจผู้บริโภคในภาพรวม ท้ายที่สุดก็จะทำให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น  ซึ่งจากสถิติที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board : SASB) ได้จัดทำมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล ระบุว่า ESG factors จะสร้างผลการดำเนินการทางการเงิน (Financial Performance) ได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 6%

ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวแล้วมองว่า ESG factors เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจการไปสู่โลกอนาคต เนื่องจากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ESG ได้ขยายวงกว้าง ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มนักลงทุน แต่ได้ขยายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วย และการดำเนินงานด้าน ESG คือการทำงานกับ'เป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่ง' (Moving target) ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยความพยายามร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเท่านั้น ที่จะทำให้การลดผลกระทบด้าน ESG มีความเป็นไปได้

 

Click Donate Support Web  

 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100sme 720x100AXA 720 x100ธกส 720x100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!