WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 กบข29

กบข. ร่วมแชร์ประสบการณ์ ESG ในงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับรัฐวิสาหกิจในการเตรียมองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม 50 แห่ง

ในการนี้ ดร.ศรีกัญญา ได้บรรยายในหัวข้อ 'ESG กับการนำไปใช้จากมุมมองนักลงทุนสถาบัน' ว่า ปัจจุบันนี้มีองค์กรชั้นนำมากมายที่นำประเด็นด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร ซึ่งรัฐวิสาหกิจถือเป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐ และการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจึงเป็นประเด็นสำคัญ

โดยการดำเนินงานด้าน ESG คือการทำงานกับ "เป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่ง" (Moving target) ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน สิ่งสำคัญคือแต่ละองค์กรควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อาจเริ่มที่กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับภารกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

พร้อมประยุกต์ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้นำเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวชี้วัดการดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืน

 

Click Donate Support Web

 

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!