WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9146 KTAM ออมเบอร์5

KTAM จับมือกับสถาบันชั้นนำ ร่วมโครงการออมเบอร์ 5 มุ่งหวังให้นักลงทุนหน้าใหม่ใส่ใจการออม

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) จับมือกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคาร และบริษัทประกันชีวิต ได้เข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5 โดยเกิดจากความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), สมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO), สมาคมธนาคารไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการออมเพื่อการเงินที่ดีในระยะยาว

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า KTAM ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออมเพื่ออนาคตทางการเงินของนักลงทุน จึงได้เข้าร่วมโครงการโครงการออมเบอร์ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน และกระตุ้นให้ผู้ลงทุนรายใหม่หันมาใส่ใจในการออมผ่านกองทุนรวม เพื่อให้ถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้น โดยโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป และสงวนสิทธิเฉพาะ 500 บัญชีแรกเท่านั้น สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Average: DCA) โดยสามารถลงทุนได้ทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท ที่มีความเสี่ยงระดับ 5 ขึ้นไปในกองทุนเดียวกัน ยกเว้นกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยมีเงื่อนไขการรับของสมนาคุณดังนี้

          เงื่อนไขที่ 1 ลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีและลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2566 นี้ และ

          เงื่อนไขที่ 2 ลงทุนรูปแบบ DCA ครั้งแรกสำเร็จภายใน 29 ธ.ค. 2566 นี้ โดยต้องลงทุนขั้นต่ำเดือนละ 500 บาทและลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือนในกองทุนเดิม

          สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง 2 เงื่อนไขจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS หรือกองทุนเทียบเท่า มูลค่า 500 บาท ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีกับ KTAM ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น โดยผู้ที่เปิดบัญชีซื้อขายประเภทไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

          กองทุน KTSTPLUS (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส) เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุตราสารไม่เกิน 1 ปี

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn หรือศึกษารายละเอียดโครงการออมเบอร์ 5 เพิ่มเติมได้ที่ https://ออมเบอร์5.aimc.or.th/

          ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

A9146

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!