WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

EASTSPRINGดารบุษป์2

บลจ.อีสท์สปริง จับจังหวะลงทุนหุ้นไทย เสิร์ฟทริกเกอร์ฟันด์ ‘ES-TEQ6M1’ เป้าหมาย 5% ภายใน 6 เดือน

          นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 

บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง มองว่า valuation อยู่ในจุดที่น่าสนใจ ณ ระดับราคาปัจจุบัน SET index ซื้อขายอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยระยะยาว P/E 16.5 เท่า (ข้อมูล Bloomberg ณ 30 กันยายน 2566) บลจ.อีสท์สปริง เล็งเห็นโอกาส upside ที่เพิ่มมากขึ้นจากการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยในการลงทุนประกอบกับคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2024 ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ดังนั้นจึงได้เปิดตัวกองทุนทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทย เพื่อจับจังหวะลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานที่ดี คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ทริกเกอร์ 6M1(ES-TEQ6M1) โดยตั้งเป้าหมาย 5% ภายใน 6 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท รวมมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท

          กองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ทริกเกอร์ 6M1(ES-TEQ6M1) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีพื้นฐานกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ด้วยกระบวนลงทุนที่เป็นระบบคัดสรรกิจการไทยที่ดีมีคุณภาพสัดส่วนของหุ้นเติบโต ราคาเหมาะสมและได้ประโยชน์ในเชิงโมเมนตัม ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ Technical Scorecard ปรับพอร์ตเพื่อบรรลุเป้าหมายทริกเกอร์ โดยทีมผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์มีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนในหุ้นไทยเฉลี่ยมากว่า 12 ปี

          “กองทุนทริกเกอร์หุ้นไทยน่าสนใจในเวลานี้ มีปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การท่องเที่ยวและกลุ่มการบริโภคภายในประเทศยังคงเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการเปิดเมืองและนักท่องเที่ยวจากจีน โดยประมาณการนักท่องเที่ยวโดยรวมของไทยปรับเพิ่มเป็น 29 ล้านรายและ 35.5 ล้านราย ในปี 2023 และ 2024 ตามลำดับ ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวจากกำลังซื้อภายในประเทศ และมีแนวโน้มได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ fund flow จากต่างชาติไหลออกจนใกล้จุดต่ำสุดแล้ว หากไม่นับช่วงวิกฤติใหญ่ช่วงวิกฤติตลาด subprime ในปี 2008 และช่วงวิกฤติโควิดในปี 2020” นางสาวดารบุษป์ กล่าว

          สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ทริกเกอร์ 6M1(ES-TEQ6M1) มีเป้าหมายทริกเกอร์ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทุน ซึ่งจะเลิกโครงการเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วย ณ วันทำการใด โดยจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ทริกเกอร์6M1 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ.อีสท์สปริง และหากกรณีกองทุนไม่เกิดการทริกเกอร์ หลังจากกรอบเวลาที่กำหนดจะดำเนินการแปลงสภาพกองทุนเป็นกองทุนเปิดปกติ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในวันทำการแรกถัดจากกรอบเวลาที่กำหนด เป็นต้นไป (หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด) 

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตและคู่สัญญา และความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

 

 

A10298

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!