WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

EASTSPRINGดารบุษป์2

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัว กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income สร้างโอกาสเติบโตกับสินทรัพย์หลากหลายช่วงตลาดผันผวน

          นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ปัจจุบันความไม่แน่นอนในตลาดการเงินการลงทุนยังคงมีอยู่ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำในขณะที่เงินเฟ้อค่อยๆ ชะลอตัวลง โดยสินทรัพย์แต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นในการกระจายความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท ณ ปัจจุบัน อยู่ในระดับที่น่าสนใจ ภายหลังธนาคารกลางแต่ละประเทศมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 

          โอกาสนี้ บลจ.อีสท์สปริง จึงเตรียมเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Multi Asset Income) โดยการเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของพอร์ตลงทุนและสร้างกระแสเงินสดในความไม่แน่นอนของตลาด ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท รวมมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยจะเน้นลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg SA ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

          ทั้งนี้ กองทุนหลัก AMUNDI FUND PIONEER INCOME OPPORTUNITY เน้นการสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากราคา โดยลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ประกอบด้วย การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 40-80 ตัว และตราสารหนี้คุณภาพดี อายุเฉลี่ย 2-6 ปี มากกว่า 100 ตราสาร โดยมีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในความผันผวนจากการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ 

          “จุดเด่นของกองทุน ES-GAINCOME ที่ได้จากการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท คือ โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีซึ่งสะท้อนถึงกระแสเงินสดรับที่สม่ำเสมอ สามารถคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีมูลค่าน่าสนใจในแต่ละช่วงเวลา ปกป้องมูลค่าเงินลงทุนในช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำและเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง อีกทั้งยังมีการลงทุนใน Structured Note ที่ให้ผลตอบแทนสูงในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง โดยทีมผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักยังมีประสบการณ์ยาวนานและมีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและบริหารสินทรัพย์ที่หลากหลาย มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 37 แห่ง จึงเชื่อว่ากองทุนนี้จะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ได้” นางสาวดารบุษป์ กล่าว 

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตและคู่สัญญา และความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

 

 

11181

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!