WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AGPF8

กบข.ย้ำ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวง

กบข.ย้ำ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล แจ้งเตือนสมาชิก ผู้ออมต่อ และประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กบข. โทรติดต่อหาสมาชิก

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งพฤติกรรมมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ กบข. พยายามหลอกลวงสมาชิก โดยใช้เบอร์ส่วนตัวโทรหาสมาชิก เพื่อแจ้งเรื่องการจ่ายเงินปันผล หลังจากนั้นให้สมาชิกเพิ่มเพื่อนทางไลน์ปลอม ที่ใช้ชื่อว่า 'กองทุน กบข. GPF' และได้ใช้ไลน์โทรหาสมาชิกโดยตรง เพื่อให้ทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ปลอม

กบข. ขอชี้แจงว่า กบข.ไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยการออมเงินกับ กบข. สมาชิกจะได้รับเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะนำส่งเงินสะสมของสมาชิกทุกเดือน สมาชิกไม่สามารถดำเนินการนำส่งเงินได้เอง ต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น โดยเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนทั้งหมด สมาชิกจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือเบิกเงินบางส่วนขณะยังรับราชการได้ และ กบข.ไม่มีนโยบายใช้ไลน์โทรหาสมาชิกโดยตรง

กบข.จึงขอแจ้งเตือนไปยังสมาชิก ผู้ออมต่อ และประชาชนทั่วไปให้ใช้ความระมัดระวังไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนต่างๆ หรือการติดต่อแอบอ้างจากช่องทางอื่นๆ ที่ใช้ชื่อ 'กบข.' หรือ 'ตราสัญลักษณ์' ที่ไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารหลักของ กบข. และขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ขอให้สมาชิกสังเกตช่องทางติดต่อหลักของ กบข. Facebook page กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าหลังชื่อเพจเพื่อยืนยันบัญชีทางการ หรือ LINE Official Account ไอดีไลน์ @gpfcommunity ที่มีเครื่องหมายโล่สีเขียวหน้าชื่อบัญชี เพื่อยืนยันบัญชีทางการ ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ กบข. ติดต่อหาสมาชิกจะใช้เบอร์ 0-2636-1000 เท่านั้น จะไม่มีการใช้เบอร์ส่วนตัวโทรหาสมาชิกโดยเด็ดขาด

หากท่านได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กบข. หรือ พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100kbank 720x100 66

SME 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TVI 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!