WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

กบข

กบข. ร่วมลงนาม MOU กับ 13 หน่วยงาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินต่างๆ รวม 13 แห่ง ซึ่งนายสุจินดา สุขุม ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร เป็นตัวแทน กบข. เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

     ในปี 2567 กบข. พร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้วยการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ให้ข้าราชการครูใส่ใจการออมและการวางแผนทางการเงิน เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการออมและการลงทุน ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการทางการเงิน บูรณาการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

     โดยที่ผ่านมา กบข. ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูโดยเฉพาะ รวมถึงเปิดหลักสูตรออนไลน์ โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และสามารถนำไปวางแผนการเงินในชีวิตได้ จัดทำรายการ กบข.ใกล้ครู ที่มีเนื้อหาการเงินการลงทุน เหตุและสิทธิสมาชิก กบข. ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Chanal) เป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง​

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!